ขอแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับ “พี่ปิว” นายอิสระพงษ์ อุทุม

หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พี่ปิว “นายอิสระพงษ์ อุทุม” นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงพลังรักษ์โลก

หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอเชิญช่วนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” เพื่อลดการใช้ไฟและลดการปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์

กำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 5 ภาคการศึกษา 1/2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ และ ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ

ขอแสดงความยินดียิ่งกับอาจารย์ในหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ  เข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ เข้ารับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รวมถึง คณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และหลักสูตรภาษาไทย ที่เข้ารับตำแหน่งบริหารในคณะครุศาสตร์  ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 59 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภาพโดย อิสระพงศ์ อุทุม

นักศึกษาครูชีววิทยาชั้นปี 1 ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาต้อนรับการเปิดภาคการศึกษา

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ และ ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ ในรายวิชาชีววิทยาสำหรับครู 1 โดยทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมต้อนรับการเปิดภาคการศึกษา 1/2564

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษา 1/2564

ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 1/2564 จากคณะครุศาสตร์
(**นักศึกษาปี 1-3 ของหลักสูตรชีววิทยา รอกำหนดการภาคการศึกษา 2/2564)

หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3

หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไปรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission ระหว่างวันที่  7 – 15 พฤษภาคม 2564

ติดตามรายละเอียด และสมัครเรียน ได้ที่ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php

ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาในหลักสูตร ได้ที่ การรับนักศึกษา