ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม
และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

Read More

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม ตัวอย่างการเขียนรายงาน
ใบกรอกทะเบียนประวัติ ฯลฯ

Read More

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

Read More

03

ตารางกำหนดการลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*****************************************

ประกาศ

เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขอสละสิทธิ์เป็นจำนวนมาก จึง ยกเลิกรุ่นที่ 48 ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในรุ่นที่ 48 ให้ย้ายมาอบรมในรุ่น 47 สถานที่อบรม ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  47          วันที่ 23 – 26  สิงหาคม  2561  (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl

ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  48          วันที่ 23 – 26  สิงหาคม  2561  (ยกเลิกรุ่น) รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(เปลี่ยนแปลงวันอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 47 48 (เป็นวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2561) 

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งและยืนยันสิทธิ์ ที่สามารถดำเนินการไปพร้อมกับการขออนุญาตเขตพื้นที่ต้นสังกัดของท่าน

1. ระบุรายละเอียด  

“จองที่นั่งอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 47 และ 48 วันที่  23 – 26 สิงหาคม 2561  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2561

พร้อมกับ  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่ เบอร์โทรศัพท์  

ส่งมาทาง…

E-mail:  vruteachercenter@hotmail.com

 

2. รอการตอบกลับผ่านช่องทางเดิม ซึ่งจะมีการตอบกลับเวลาประมาณ 17.00 – 19.00 น. ในแต่ละวัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าว จะดำเนินการในวันถัดไป

ข้อความในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้

“รับจองที่นั่งอบรมวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 47 และ 48

วันที่  23 – 26 สิงหาคม 2561 

คุณครูสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 4,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่  17 สิงหาคม 2561  พร้อมแจ้งเลขบัญชีของทางมหาวิทยาลัย 

เมื่อชำระแล้ว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินพร้อมติดหลักฐานการชำระเงินพร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยตามเอกสารแนบ(ซึ่งแนบไปพร้อมอีเมลตอบกลับ) เพื่อแจ้งยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน และนำเอกสารตัวจริงมารับใบเสร็จรับเงินในวันอบรม**

3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนประวัติ และตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผ่านทาง http://edu.vru.ac.th/cdt/ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ และกดคำว่า เอกสารดาวน์โหลด 

**นำมาส่งในวันที่อบรมวันที่  23 สิงหาคม 2561 

 

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ: คุณบี 063-409-5117  คุณนิศ 064-294-4537

 

หลักสูตร                                                  กำหนดการอบรม                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  48          วันที่ 23 – 26  สิงหาคม  2561  (60)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  47          วันที่ 23 – 26  สิงหาคม  2561  (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  46          วันที่ 1 – 4  มิถุนายน  2561       (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  45          วันที่ 1 – 4  มิถุนายน  2561       (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  44          วันที่ 23 – 26 เมษายน 2561     (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  43          วันที่ 23 – 26 เมษายน 2561     (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คลิก

**********************************************************************************************************

ตารางกำหนดการบริการวิชาการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โครงการพัฒนาครู เเละบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
********************************

ที่

หลักสูตร

จำนวน

สถานที่

ใบสมัคร

 1
 กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก” 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
 
 100 คน
มรภ.วไลยอลงกรณ์   
 คลิก
         
         
         
         
 
  

ัั

02
สพฐ   กระทรวงศึกษาธิการ   กรมบัญชีกลาง
วช   คุรุสภา   ห้องสมุดความรู้
โทรทัศน์ครู   ครูบ้านนอก   โรงเรียนในฝัน

เริ่มนับวันที่ 10 ตุลาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม :