ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม
และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

Read More

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม ตัวอย่างการเขียนรายงาน
ใบกรอกทะเบียนประวัติ ฯลฯ

Read More

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

Read More

03

ตารางกำหนดการลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*****************************************

ตารางกำหนดการบริการวิชาการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โครงการพัฒนาครู เเละบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักสูตร

 

 

รุ่นที่

 

 

กำหนดการอบรม

 

 

ประกาศรายชื่อ

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

40

 

 

18-21 มีนาคม 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

41

 

 

18-21 มีนาคม 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

42

 

 

5-8 เมษายน 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

หลักสูตร

 

 

รับผู้เข้าอบรม จำนวน (ท่าน)

 

 

จัดอบรม ณ จังหวัดปทุมธานี

 

 

จัดอบรม ณ จังหวัดสระเเก้ว

 

 

ดาวน์โหลด

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปฐมวัยทักษะสมอง เพื่อพัฒนาชีวิต (EF)

 

เต็ม

 

20 – 21 ตุลาคม 2559
 

 

ใบสมัคร

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

50

 

 

22 – 24 ตุลาคม 2559
 

ใบสมัคร

 

โครงการค่ายการจัดการเรียนรู้ การเพาะเห็ดโดยวิธีเกษตรอินทรีย์

 

50

 

 

25 ตุลาคม 2559
 

ใบสมัคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดประสบการณ์บูรณาการสเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

 

เต็ม

 

31 ตุลาคม 2559
 

 

ใบสมัคร

ัั

02
สพฐ   กระทรวงศึกษาธิการ   กรมบัญชีกลาง
วช   คุรุสภา   ห้องสมุดความรู้
โทรทัศน์ครู   ครูบ้านนอก   โรงเรียนในฝัน