ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม
และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

Read More

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม ตัวอย่างการเขียนรายงาน
ใบกรอกทะเบียนประวัติ ฯลฯ

Read More

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

Read More

03

ตารางกำหนดการลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*****************************************

ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งเพื่ออบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

1. ส่งชื่อ นามสกุล โรงเรียน สังกัด เบอร์โทร มาทาง

   ทางใดทางหนึ่งเพื่อสำรองที่นั่ง

2. (หากยังไม่ได้ขออนุญาตเขตพื้นที่) ดำเนินการขออนุญาตเขตพื้นที่ที่สังกัด

3. โอนเงินค่าลงทะเบียนมาทาง

  •  บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  •  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-0-82147-3

  •  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. ช่องทางการโอนเงิน

  •   ผ่านตู้ ATM

  •   เคาน์เตอร์ธนาคาร

      (ไม่รับการชำระเงินผ่านระบบแอพพลิเคชั่นมือถือ เนื่องจากต้องใช้สลิปตัวจริงในการขอใบสำคัญรับเงิน)

5. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทาง

  • http://edu.vru.ac.th/cdt/แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ

  • ตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  • แบบฟอร์มการส่งเอกสารค่าลงทะเบียนเพื่อการเข้ารับการพัฒนา

6. การส่งหลักฐานค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับการพัฒนาฯ ส่งมาทางเพจ Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
     และบุคลากรทางการศึกษา @vruteachercenter หรือ email : bee21_37@hotmail.com หรือ
     chayanis.sri@hotmail.com  ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เพื่อยืนยันการเข้ารับการพัฒนา

ติดต่อ บี 086 542 9612 , email : bee21_37@hotmail.com
            
นิศ 094 951 4415 , email : chayanis.sri@hotmail.com

 

หลักสูตร                                                  กำหนดการอบรม                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  44          วันที่ 23 – 26 เมษายน 2561     (เต็ม)               รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  43          วันที่ 23 – 26 เมษายน 2561     (เต็ม)               รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คลิก

ตารางกำหนดการบริการวิชาการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โครงการพัฒนาครู เเละบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
********************************

            หลักสูตร                                                   จำนวน                       สถานที่จัดอบรม                     ใบสมัคร

———————————————————————————————————————————————-
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                   60 คน                      ห้องประชุม 2                                  ดาวน์โหลด
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ”                                                                  อาคาร 5  
วันที่ 24-25 มีนาคม 2561                                                                                 มรภ.วไลยอลงกรณ์                                                                                                                                                                                   ศูนย์สระแก้ว                                                                                      
———————————————————————————————————————————————-
กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา                      50 คน                       ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2             ดาวน์โหลด
ศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้                                                                 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ “สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก”                                                      วิชาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ระดับประถมศึกษา                                                                                           จ.ปทุมธานี
วันที่ 10-11 มีนาคม 2561   
———————————————————————————————————————————————-
กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพ                  100 คน                       ห้องประชุมราชนครินทร์                ดาวน์โหลด
นักเรียนด้วยการจัดการศึกษาแบบ PLC                                                       ชั้น 5  อาคาร 100 ปี 
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561                                                                           สมเด็จพระศรีนครินทร์
                                                                                                                            มรภ.วไลยอลงกรณ์
———————————————————————————————————————————————-
การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้                           50 คน                       ห้องประชุม 2                                   ดาวน์โหลด
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                            อาคาร 5 
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค                                                             มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้
Smart  Device เพื่อการเรียนรู้                                                         จ.สระแก้ว
ทางวิทยาศาสตร์

———————————————————————————————————————————————-
การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้                            50 คน                       ห้องประชุมราชพฤกษ์                   ดาวน์โหลด
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                            อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
เรื่อง เทคนิคการใช้ Smart  Device                                                             มรภ.วไลยอลงกรณ์
เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน                                                                                   จ.ปทุมธานี
———————————————————————————————————————————————-
การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้                            50 คน                      ห้องอุบลบุษย
ชั้น 3                          ดาวน์โหลด
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                           ศูนย์ฝึกประสบการณืวิชาชีพ
เรื่อง การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)
 
 

ัั

02
สพฐ   กระทรวงศึกษาธิการ   กรมบัญชีกลาง
วช   คุรุสภา   ห้องสมุดความรู้
โทรทัศน์ครู   ครูบ้านนอก   โรงเรียนในฝัน

เริ่มนับวันที่ 10 ตุลาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม :