ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม
และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

Read More

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม ตัวอย่างการเขียนรายงาน
ใบกรอกทะเบียนประวัติ ฯลฯ

Read More

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

Read More

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

03

ตารางกำหนดการลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*****************************************

ตารางกำหนดการบริการวิชาการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โครงการพัฒนาครู เเละบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักสูตร

 

 

รุ่นที่

 

 

กำหนดการอบรม

 

 

ประกาศรายชื่อ

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

40

 

 

18-21 มีนาคม 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

41

 

 

18-21 มีนาคม 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

42

 

 

5-8 เมษายน 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

หลักสูตร

 

 

รับผู้เข้าอบรม จำนวน (ท่าน)

 

 

จัดอบรม

ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์
จ.ปทุมธานี

 

 

จัดอบรม ณ จังหวัดสระเเก้ว

 

 

ดาวน์โหลด

 

 การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)

 50 คน

(จำนวนจำกัด)

 ห้องอุบลบุษย์
ชั้น 3 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

 

 ใบสมัคร 
 

 

     
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ัั

02
สพฐ   กระทรวงศึกษาธิการ   กรมบัญชีกลาง
วช   คุรุสภา   ห้องสมุดความรู้
โทรทัศน์ครู   ครูบ้านนอก   โรงเรียนในฝัน

เริ่มนับวันที่ 10 ตุลาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }