ผู้สมัครครูเชี่ยวชาญ (สพป.)

ปีพุทธศักราช 2555
เดือนเมษายน
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2556
เดือนมกราคม
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกันยายน
เดือนพฤศจิกายน

ปีพุทธศักราช 2557
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนตุลาคม

ปีพุทธศักราช 2558
เดือนมีนาคม
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน

ปีพุทธศักราช 2559
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนมิถุนายน

       ปีพุทธศักราช 2560
        › เดือนธันวาคม