เกี่ยวกับศูนย์ครูฯ

วิสัยทัศน์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์กรชั้นนำมุ่งมั่นพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและบริการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
การพัฒนาระบบกลไกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสมรรถนะขององค์กร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสู่ชุมชนเผยแพร่ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ปรัชญา
พัฒนาครูสู่มาตรฐาน บริการความรู้สู่ชุมชน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษา ค้นค้า วิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อีกทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาแบบผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการบริหารอย่างสมดุลระหว่างนักวิชาการ ครู อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน
2) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรมทุกประเภททั้งในและนอกหน่วยงานตามเป้าหมายของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการพัฒนาภารกิจทางการศึกษา และการเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนในฐานะและบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) เพื่อเป็นหน่วยงานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามผล ตวจสอบ และประเมินเพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูแต่ละสถานศึกษา
5) เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
6) เพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอน

ขอบข่ายการทำงาน
1) การพัฒนานักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี มุ่งสู่การเป็นครูมืออาชีพ
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3) การศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
4) การพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา
5) การพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
6) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในฝันของจังหวัดปทุมธานี
7) การพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน (จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้วและจังหวัดอื่นๆ ที่สนใจ)
8) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน (จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้วและจังหวัดอื่น ๆ ที่สนใจ)
9) เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนของครูจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว
10) เครือข่ายพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ ที่สนใจ
11) เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ

 

GLT41