ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์ครูฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สสร.302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 10-11 พ.ย. 2561 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

วันที่ 20-21 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สระแก้ว

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2561 ณ โรงเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 ต.ค. 2561ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ อาคาร 100 ปี อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

วันที่ 7- 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านน้ำอ้อม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การบินไทย จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 23-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 10-11 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 มรภ.วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีครินทร์

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ห้องอุบลบุศย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดประสบการณ์บูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 จัดอบรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้เเหล่งเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆ (บ้านดิน) จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559 และโครงการค่ายการจัดการเรียนรู้ การเพาะเห็ดโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ จัดอบรมในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระเเก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฐมวัย ทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิต (EF) จัดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2559

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้วระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559

อบรมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2559

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559

อบรมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเชียวชาญ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

โครงการคูปองครูได้จัดขึ้นตามแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้แนวคิด “คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้” โดยมีการจัดอบรมใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาตร์ เพื่อให้ครูและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1, ปทุมธานี เขต 2, สระบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำนวน 160 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2559 และจะมีการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยการนิเทศก์ต่อไป

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

โครงการพัฒนาเทคนิคเเละนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูแนะเเนว (จังหวัดปทุมธานี) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

โครงการพัฒนาเทคนิคเเละนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูแนะเเนว (จังหวัดสระเเก้ว) ในวันที่ 28 เมษายน 2559

ครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2559

อบรมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเชียวชาญ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2559

โครงการพัฒนาเทคนิคเเละนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมในวันที่ 28 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาครูปฐมวัยให้ทันเด็กยุคเจนอัลฟา "เด็กเจนอัลฟา : สอนอะไรและอย่างไร" จัดอบรมตั้งเเต่วันที่ 23-24 มีนาคม 2559

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 26–29 มกราคม 2559

ค่ายการจัดการเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายเเดน โรงเรียนทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระเเก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2559

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 26–29 ตุลาคม 2558

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 21–24 ตุลาคม 2558

โครงการพัฒนานวัตกรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 26–29 มกราคม 2558

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 20–23 กันยายน 2557

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2557

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2557

โครงการอบรมครูแนะแนว ประจำปี 2557

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2556