ติดต่อเรา


 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งอยู่ สำนักงานคณบดี อาคาร ๖  คณะครุศาสตร์ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์  :  02 5290174-7 ต่อ 173   แฟกซ์  :  0 2529 4164     (ในวัน และเวลาราชการ)