คณะกรรมการบริหารงาน

ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล

  ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล

คณบดี

                                        

ผศ.พนิดา ชาตยาภา อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ อ.นันทิยา รักตประจิต
ผศ.พนิดา ชาตยาภา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ
อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
อ.นันทิยา รักตประจิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก อ.กาญจนา เวชบรรพต อ.ดร.ศักด์ สุวรรณฉาย
อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ.กาญจนา เวชบรรพต
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ.ดร.ศักด์ สุวรรณฉาย
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อ.ปวีณัย บุญปก อ.นิติกร อ่อนโยน อ.นิติกร อ่อนโยน
อ.ปวีณัย บุญปก 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.นิติกร อ่อนโยน 
ประธานหลักสูตรสาขาเคมี-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.ศุภมัย พรหมแก้ว 
ประธานหลักสูตรสาขาชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.ชยพล ใจสูงเนิน อ.ยุภาพร นอกเมือง ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
อ.ชยพล ใจสูงเนิน 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
อ.ยุภาพร นอกเมือง 
ประธานหลักสูตรสาขาภาษาจีน
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์    
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน

อ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
อ.ดร.ปิยวรรณ เลิศพานิช
หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา
อ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
หัวหน้ากลุ่มวิชาทดสอบและวิจัย
อ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อ.ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุน

  นางสาวสายพิน ทาทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 
นายกำพลศักดิ์ มณีงาม
นักวิชาการศึกษา
นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา