More Website Templates at websitetemplates.org
 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 • โปรแกรมที่ใช้เปิดอ่านแฟ้ม
  Adobe Reader (Download) • คุรุสภา  
  สกอ.  
  สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  
  โทรทัศน์ครู  
  Che QA Online  
   
     


 

วุฒิการศึกษา
กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน
วท.ม.การสอนชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กศ.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คม.หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หน้าที่รับผิดชอบ
- รับผิดชอบงานโครงการพัฒนา
ผู้บริหารประจำการ
- รับผิดชอบงานฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาอาจารย์ และครูเครือข่าย
-งานวางแผนปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานวิชาการและประเมินผลโครงการ
- งานเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
- ประสานงานกับ สพท.ในเขตและนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และครูเครือข่าย
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
ประวัติการทำงาน
-
 
วุฒิการศึกษา
วท.บ. สุขศึกษา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. 2546-2547
เจ้าหน้าที่เวชศึกษาป้องกัน
ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
ปี พ.ศ. 2548-2555
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองพัฒนานักศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
e mail
bee21_37@hotmail.com
 
 
Read More