More Website Templates at websitetemplates.org
 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 • โปรแกรมที่ใช้เปิดอ่านแฟ้ม
  Adobe Reader (Download) • คุรุสภา  
  สกอ.  
  สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  
  โทรทัศน์ครู  
  Che QA Online  
   
     


 

วุฒิการศึกษา
กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูสวนดุสิต
กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ด.การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร


นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา


หน้าที่รับผิดชอบ
- รับผิดชอบงานโครงการพัฒนา
ผู้บริหารประจำการ
- รับผิดชอบงานฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาอาจารย์ และครูเครือข่าย
-งานวางแผนปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานวิชาการและประเมินผลโครงการ
- งานเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
- ประสานงานกับ สพท.ในเขตและนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และครูเครือข่าย
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
 
 
 
Read More