ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ค.บ. (วิทยาศาสตร์) พ.ศ. 2566

Gallery

This gallery contains 4 photos.

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 7101 คณาจารย์ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกันในการร่างหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดนหลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 แขนงวิชา ได้แก้ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คาดว่าจะเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2566

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Gallery

This gallery contains 1 photo.

#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ วันวิสาขบูชา ของทุกปีเป็น วันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ นอกจากนี้เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีก ทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ข้อมูลจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

Gallery

This gallery contains 2 photos.

สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 7101 คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน และมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กำหนดการจองรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียน 1/2565

Gallery

This gallery contains 1 photo.

กำหนดการจองรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียน 1/2565 ——————————————————————- ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ดำเนินการจองรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียน 1/2565 ในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนเรียน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ค.บ. (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2565

Gallery

This gallery contains 2 photos.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2565  ———————————————————————————- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สมัคร Online ที่ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php ประกาศรับสมัคร http://acad.vru.ac.th/about_acad/staff/news/1/news481.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/scieduvru วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชา https://www.youtube.com/watch?v=2D8chwkZ4I8&t=57s

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563

Gallery

This gallery contains 4 photos.

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดำเนินการจัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ โดยมี อ.ดร.พัชราภรณ์ วีระชวนศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อเสนอแนะที่ ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุ Learning outcome ของหลักสูตร    

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ค.บ. (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Gallery

This gallery contains 1 photo.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ———————————————————————————- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สมัคร Online ที่ http://ent.cru.ac.th ประกาศรับสมัคร http://acad.vru.ac.th/about_acad/staff/news/2/news437.pdf