คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ โพสต์วันที่ 17 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2559 รอบรับตรง วันที่สอบ 19 พฤษภาคม 2559 โพสต์วันที่ 16 พ.ค. 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์) โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559 โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 5 เม.ย. 2559

ภาพกิจกรรม

100317 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 มกราคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว โดยอธิการบดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรและเฝ้าถวายรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย

15 Photos

100339 โครงการ

โครงการ "นิทรรศการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1" วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100338 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100337 โครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100336 กิจกรรมในรายวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยและเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

นิทรรศการนวัตกรรมและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ณ ชั้น 5 หอประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100335 โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos