Skip to content

ภาพกิจกรรม

100287 โครงการสัมมนากลางภาค รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

ผศ.พนิดา ชาตะยาภา กล่าวเปิดงานโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม์

12 Photos

100286 โครงการสัมมนากลางภาค รายวิชาปฏิบัติการอสนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(รหัส 54)

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)รายวิชาปฏิบัติการอสนในสถานศึกษา รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100285 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่องการบริหารจัดการศึกษา การผลิตครู 5 ปี ระดับปริญาตรี ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

29 Photos

100284 โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู

โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

82 Photos

100283 ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2558

ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos