คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่: 19 พ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหนาที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่: 19 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 โพสต์วันที่: 10 พ.ย. 2564
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่: 28 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่: 24 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่: 22 มิ.ย. 2564

ภาพกิจกรรม

101183 การประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือทดสอบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานเลขาคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือทดสอบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

10 Photos

101182 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา และ ผศ.นันทิยา รักตประจิต เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ๒ ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 65 ทุน ทั้งนี้ ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา และ ผศ.นันทิยา รักตประจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น Dr.Robert William Larsen อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ คุณนวลอนงค์ ผ่องสุวรรณ (ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์) และคุณลัดดา อิ่มอกใจ ร่วมกันบริจาคทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 58 ทุน

18 Photos

101181 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการเข้าสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เวลา 9.30น. : การอภิปราย เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้” โดย ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน และ ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ

30 Photos

101180 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เวลา 9.30น. : การบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้น” โดย ผอ.ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์

41 Photos

101179 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period) ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเครือข่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือ ข่ายภาคกลางตอนบน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period) ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563)

16 Photos

101178 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 รูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เวลา 9.30น.การอภิปรายในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0” โดย อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ และอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์

42 Photos

101177 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

101176   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี เข้าคณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางศุภวรรณ การุญญวีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน และ นางพิมพา หาญวัฒนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี เข้าพบ ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อ หารือเกี่ยวกับการเข้าสู่ โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และการขอความร่วมมือทางวิชาการจากอาจารย์ในคณะครุศาสตร์เพื่อทำการแนะแนว ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อให้กับ นักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

11 Photos

101175 การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

30 Photos

101174 การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาโดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

50 Photos


วีดีโอกิจกรรมคณะครุศาสตร์

วีดีโอสรุปผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้

โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)

ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลงแขกเกี่ยวข้าว