ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เอกสาร “โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ทบ./อบต.”


เอกสาร “โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ทบ./อบต.”ภาพกิจกรรม

100207 โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100206 งานนิทรรศการทักษะวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "งานนิทรรศการทักษะวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย" วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

56 Photos

100205 ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก xaysettha high schoolจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก xaysettha high school จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100204 โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ชั้นปีที่ 4)ประจำภาเรียนที่ 1/2557

โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ประจำภาเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

51 Photos

100203 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ (6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 Photos