Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ภาพกิจกรรม

100217 โครงการ

โครงการ"สุขภาพดีพิชิตโรคภัย" 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos

100216 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฎิบัติวิชาชีพครู 1 รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จประศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos

100215 โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100214

"รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 2557" วันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

32 Photos

100213 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 25

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องนิโลตบล อาคารสมเด็จเข้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos