Skip to content

ภาพกิจกรรม

100317 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 มกราคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว โดยอธิการบดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรและเฝ้าถวายรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย

15 Photos

100324 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ปี 5 รหัส 54)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100323  โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 (ปี 4 รหัส 55)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รายวิชาฝึกปฏิบัติรายวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การบรรยายเรื่องการศึกษารายกรณี( Case Study) โดย ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์

14 Photos

100322 การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี ประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100321 โครงการผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย  2559

โครงการผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย 2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100320  โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 54)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

-->