Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28
เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป”
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ภาพกิจกรรม

100271 โครงการ  ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100270 การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 4/2558

การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100269 การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา พร้อมทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ด้านการประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา

การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา พร้อมทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ด้านการประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100268 บรรยากาศการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

บรรยากาศการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100267-2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

© คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2015 - Powered by Mangmumnam .