คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2560-2561 โพสต์วันที่ : 3 มี.ค. 2565
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหนาที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ : 19 พ.ย. 2564
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ : 28 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ : 24 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ : 22 มิ.ย. 2564


ภาพกิจกรรม

101253 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

101252  ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

101251 การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) สาขาด้านสังคมศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงข้อมูลและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการบรรบาย หัวข้อ"การวิเคราะห์พฤติกรรมชิ้นงานและการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้แบบการศึกษารายกรณ์ (case study)" โดย อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์

12 Photos

101250 การประชุมการรับฟังคว่มคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงระบบการออกใบปนะกอบวิชาชีพครู

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน และ ผศ.ธัตวรัตน์ ปิ่นทอง เข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงระบบการออกใบประกอบวิชาชีพครู โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ กคศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านระบบออนไลน์

5 Photos

101249 ระชุมวิพากษณ์ รายวิชาของกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2566 (ในรูปแบบอนนไลน์)  ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เปิดประชุมวิพากษณ์ รายวิชาของกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2566 (ในรูปแบบอนนไลน์) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา และหัวหน้ากลุ่มรายวิชาชีพครู เข้าร่วมประชุม

11 Photos

101248 กิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00น. ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) โดยมี ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงข้อมูลและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการอภิปราย เรื่อง “เรียนรู้งานครู: บทบาทหน้าที่และการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดยคุณครูฉลองวุฒิ จันทร์หอม และคุณครูรวิพร รุณจักร

23 Photos

101223 ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ให้กับ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ให้กับ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos


วีดีโอกิจกรรมคณะครุศาสตร์

วีดีโอสรุปผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้

โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)

ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลงแขกเกี่ยวข้าว