คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้ง นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 มารับหลักฐานการจบ โพสต์วันที่ 5 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 23 ส.ค. 2559
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 1/2559 โพสต์วันที่ 1 ก.ค. 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์) โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559 โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559

ภาพกิจกรรม

100437 งานกีฬา Freshy ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานกีฬา Freshy ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ โรงยิมฯ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

54 Photos

100434 การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษมาเก็บข้อมูลการบริหารจัดการเรียนการสอน วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100433 การตรวจประกันคุณภาพระดับระดับคณะ

การตรวจประกันคุณภาพระดับระดับคณะ โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการ 3. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการและเลขานุการ 4. อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100432 โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดสื่อนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน

โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดสื่อนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทางคณะครุศาตร์ โดย อาจารย์และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในงานวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับปฐมวัย ประถมต้นและประถมปลาย ในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนมากและทางคณะครุศาสตร์คงได้มีโอกาศจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในรูปแบบนี้อีกในครั้งต่อๆ ไป ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมของทางคณะครุศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรแก่ทางคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.30น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

21 Photos

100431 ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่าน และทางสาขาวิชาต่างๆ จัดซุ้มขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต โดยน้องๆ ของแต่ละสาขาวิชาร่วมกันบูมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

14 Photos

100430 ครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ 2559

"ครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ 2559" วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์ เปิดงานครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ตอนรับน้องใหม่ 2559 โดยมี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ของคณะให้การต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ณ ชั้น1 อาคาร 80 ปี

18 Photos