Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ภาพกิจกรรม

100221 โครงการ

โครงการ"พัฒนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา" 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100220 การประชุมคณบดีสัญจร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ร่วมประชุมคณบดีสัญจร ซึ่งคณะ ครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีคณบดี ทั้ง 6 คณะและ 1 วิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100219 โครงการบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรม จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

โครงการบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรม จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 7301 - 7302 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100218 การรายงานตัวและปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

การรายงานตัวและปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 15-1303 ชั้น 13 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100217 โครงการ

โครงการ"สุขภาพดีพิชิตโรคภัย" 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos