Skip to content

ภาพกิจกรรม

100277 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

91 Photos

100276 โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู "เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา : วิชาชีพครู" โดย ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

15 Photos

100275 โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู "ทักษะและเทคนิคการนิเทศนักศึกษาครู" และ "การพัฒนาคู่มือการนิเทศ คณะครุศาสตร์" โดย ดร.รณิดา เชยชุ่ม และ ดร.วรินทร โพนน้อย วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

20 Photos

100274 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 2558

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

33 Photos

100273 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์

15 Photos

© คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2015 - Powered by Mangmumnam .