Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ภาพกิจกรรม

100224 พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100223

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักษ์ต้านยาเสพติด" คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

40 Photos

100222 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557

7 Photos

100221 โครงการ

โครงการ"พัฒนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา" 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100220 การประชุมคณบดีสัญจร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ร่วมประชุมคณบดีสัญจร ซึ่งคณะ ครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีคณบดี ทั้ง 6 คณะและ 1 วิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos