Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เอกสาร “โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ทบ./อบต.”


เอกสาร “โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ทบ./อบต.”ภาพกิจกรรม

100209 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ( นักศึกษาชั้นปีที่ 4 )ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

100208 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี

205 Photos

100207 โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100210 โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย (อัพย้อนหลัง)

โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย วันที่จัดอบรม 19 – 21 กรกฏาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

145 Photos

100206 งานนิทรรศการทักษะวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "งานนิทรรศการทักษะวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย" วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

56 Photos

100205 ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก xaysettha high schoolจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก xaysettha high school จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos