คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม

100433 การตรวจประกันคุณภาพระดับระดับคณะ

การตรวจประกันคุณภาพระดับระดับคณะ โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการ 3. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการและเลขานุการ 4. อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100432 โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดสื่อนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน

โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดสื่อนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทางคณะครุศาตร์ โดย อาจารย์และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในงานวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับปฐมวัย ประถมต้นและประถมปลาย ในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนมากและทางคณะครุศาสตร์คงได้มีโอกาศจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในรูปแบบนี้อีกในครั้งต่อๆ ไป ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมของทางคณะครุศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรแก่ทางคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.30น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

21 Photos

100431 ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่าน และทางสาขาวิชาต่างๆ จัดซุ้มขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต โดยน้องๆ ของแต่ละสาขาวิชาร่วมกันบูมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

14 Photos

100430 ครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ 2559

"ครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ 2559" วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์ เปิดงานครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ตอนรับน้องใหม่ 2559 โดยมี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ของคณะให้การต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ณ ชั้น1 อาคาร 80 ปี

18 Photos

100429 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5(รหัส 55) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ผศ.พนิดา ชาตยาภารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5(รหัส 55) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี อ.ดร.แสน สมนึก เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน" ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100428 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.รินรดี พรวิริยะสกุล กรรมการ 3. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาววิราวรรณ สินแสง ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 Photos