คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม

100317 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 มกราคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว โดยอธิการบดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรและเฝ้าถวายรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย

15 Photos

100409 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะครุศาสตร์ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100408 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100407 โครงการคูปองพัฒนาครู 2559

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดการอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

75 Photos

100406-2 การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย-อินโดนีเซีย และประเทศกลุ่มอาเซียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย-อินโดนีเซีย และประเทศกลุ่มอาเซียน ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100406 การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนยน 2559 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos