Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28
เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป”
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ภาพกิจกรรม

100246 บรรยาพิเศษ การประชุมสัมมนา เรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ประธานเปิดและบรรยาพิเศษ การประชุมสัมมนา เรื่อง "ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กล่าวรายงาน ในการนี้ได้ รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ บรรยายในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งผู้มีให้ความสนใจ เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

47 Photos

100245 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมนาเรื่อง

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมนาเรื่อง "ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ" ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100244 กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2

100244 กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100243 กิจกรรมสัมมนากลางภาคการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา 2/2557

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00น. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ประธานเปิดงานกิจกรรมสัมมนากลางภาคการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100242 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

36 Photos