Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28
เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป”
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ภาพกิจกรรม

100264 โครงการเสวนาปัญหานักศึกษาครู ครั้งที่ 4

โครงการเสวนาปัญหานักศึกษาครู ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

100263 โครงการ

โครงการ "คืนสู่เหย้า เรารักครุศาสตร์" ปี 2558 วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

38 Photos

100262 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใย รวมใจครุศาสตร์

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยรวมใจครุศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301-7302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100261 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์ทหารม้าเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 9.00น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100260 การประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ผศ.ดร.อุษา คงทอง เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos