ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ภาพกิจกรรม

100166 อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝก ห้องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียน และห้องสมุดโรงเรียนในการนี้ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ และรศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย โรงเรียน ตชด.ทั้งสองแห่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องหญ้าแฝก การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดประจำโรงเรียน และเผยแพร่ระบบ eDLTV มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

155 Photos

100196 โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100195 สัมนาเชิงปฏิบัติการ

สัมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูแนะแนว" วันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100194 การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะครุศาสตร์

การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะครุศาสตร์ วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100193 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2557

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2557 วันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

36 Photos

100192 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1/2557

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 6302 อาคารเรียน 6 คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100191 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 2/2556

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 2/2556 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos