Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ภาพกิจกรรม

100236 โครงการ

โครงการ "เสวนาปัญหานักศึกษาครู" 2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100235 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

28 Photos

100234 การตรวจประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

การตรวจประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100233 โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 2557

โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ และรอบบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100232 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นศ.ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 "กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos