Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป”
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ภาพกิจกรรม

100240 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง" 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

57 Photos

100239 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาฝึกประปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ภาคเรียน 2/2557)

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาฝึกประปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

35 Photos

100238 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (2/2557)

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ภาคเรียน 2/2557) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และ ห้อง 15-1303 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100237 โครงการจิตอาสาสำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการจิตอาสาสำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน " Edu Cleaning Day" วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ อาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

67 Photos

100236 โครงการ

โครงการ "เสวนาปัญหานักศึกษาครู" 2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos