Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28
เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป”
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ภาพกิจกรรม

100258 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ปี 4 รหัส 54) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100257 กิจกรรมเสวนาปัญหานักศึกษาครู (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเสวนาปัญหานักศึกษาครู (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100256 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 53) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

52 Photos

100255 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.พนิดา ชาตยาภา เป็นประธานในการเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่าง 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

60 Photos

100254 นิทรรศการสัปดาห์วิชาการ 2558 “การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่21”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ 2558 “การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่21” และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558.

22 Photos