เนื้อหาหน้าแรก – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

เนื้อหาหน้าแรก

ภาพกิจกรรม

100999 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาและวรรณคดีไทย ยุค New Normal

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดกิจกรรมสัมนาเตรียมความพร้อมบัณฑิต สาขาภาษาไทย เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาและวรรณคดีไทย ยุค New Normal โดยดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข และ ผศ.ภาคม บำรุงสุข เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 Photos

100998 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรคณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรคณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง" อ.เมือง จ.ปทุมธานี

5 Photos

100997 กิจกรรม “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันโอชา พร้อมด้วยภริยา และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน การจัดกิจกรรม “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” และเข้าร่วมกิจกรรม ฐานที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน “หว่านข้าวในนาสาธิต” โดยมี ผ.ศ. ดร. อังคณา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการพร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ต้อนรับและหว่านข้าวนาตม พันธ์ข้าวปทุมธานี 1 ณ แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100996 “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์ สำนึกน้อมพระมหากรุณาธิคุณ”

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์ สำนึกน้อมพระมหากรุณาธิคุณ” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100995 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร. อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยบรรยายพิเศษเรื่อง “走进 SCAMPER เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบ Next Normal” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญา สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาในฐานะผู้สอนภาษาจีนในการนำเทคนิค SCAMPER มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ของวิชาชีพครู ณ ห้อง SCC2 505 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

19 Photos

100994 คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลงแขกนวดข้าว

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลงแขกนวดข้าว เรียนรู้การนวดข้าวตามกระบวนการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100993 กิจกรรมเรียนรู้การลงแขกนวดข้าว

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะครุศาสตร์โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่นำนักศึกษาทุนโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ เข้าทำกิจกรรมเรียนรู้การลงแขกนวดข้าว เรียนรู้การนวดข้าวตามกระบวนการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 Photos

100992 กิจกรรมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ บริเวณแปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos


วีดีโอกิจกรรมคณะครุศาสตร์

วีดีโอสรุปผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้

โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 6