เนื้อหาหน้าแรก – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

เนื้อหาหน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 3 ก.ย. 2561
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องกำหนดการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 โพสต์วันที่ 17 ส.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 โพสต์วันที่ 26 มี.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 โพสต์วันที่ 15 มี.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 โพสต์วันที่ 15 มี.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ รหัส 571) โพสต์วันที่ 15 มี.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ รหัส 571) โพสต์วันที่ 20 ก.พ. 2561

ภาพกิจกรรม

100691 คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 กันยานยน 2561 คณะครุศาสตร์โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเข้าพบ นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูด้านการอ่านออกเขียนได้และการพัฒนาผลสอบโอเน็ตพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และครูประจำการจังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

5 Photos

100690 พิธีไหว้ครู

วันที 13 กันยายน 2561 นักศึกษาครุศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิต วันทา บูชาครู ครุศาสตร์" โดยมี ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี ที่ 1-5 มาร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

33 Photos

100689 การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100688 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

"พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 " วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์ของทุกคณะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100687  โครงการมุฑิตาจิต

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการมุฑิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่ ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

36 Photos

100686 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด" 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

162 Photos

100685 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58) เวลา 9.00น. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา: การศึกษาปัญหาและการจัดการในชั้นเรียน แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos