คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม

101084 “สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์” 2564

“สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์” 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

101083 ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสนองตอบแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

101082 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่17

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่17 เจ้าฟ้าเกมส์ "กีฬา E-Sport "ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 สรุปผลการแข่งขัน คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัล จำนวน 5รางวัล ดังนี้ 1. ROV ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมdown vru ครุศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเด็กอนามัยครุศาสตร์ 2.PUBG ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคณะครุศาสตร์ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมBccc camingครุศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมย่องย่องมายิง มาติงนองนอย ครุศาสตร์

5 Photos

101081 ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เพื่อสำรวจสถานที่ จัดเตรียมพื้นที่ที่กำหนดเป็นห้องทรงงาน การอบรมครู และจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน ห้องสมุด งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11 Photos

101080 โครงการพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00น.ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44 Photos

101079 โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

101078 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 8.30น. รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) รูปแบบออนไลน์ 09.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “วิชากฎหมายสำหรับครู” โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 13.00 – 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์คณบดีคณะครุศาตร์กล่าวปัจฉิมโอวาทนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 13.30-16.30 - นักศึกษาชั้นปีที่ 5 กล่าวความรู้สึกต่อสถาบัน คณาจารย์ - เปิดคลิปอวยพรนักศึกษาโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

63 Photos

101077 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

101076 ประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos


วีดีโอกิจกรรมคณะครุศาสตร์

วีดีโอสรุปผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้

โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)

ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลงแขกเกี่ยวข้าว