ข่าวประชาสัมพันธ์ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) โพสต์วันที่: 1 ก.พ. 2564
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ของคณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่: 4 ม.ค. 2564
มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 ของคณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ 1) โพสต์วันที่: 22 ธ.ค. 2563
มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และป้องกันการแพร่ระบาดดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 (ฉบับที่ 10) โพสต์วันที่: 20 ธ.ค. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา โพสต์วันที่: 17 ธ.ค. 2563
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564 หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โพสต์วันที่: 17 ธ.ค. 2563
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดและร่วมเลือกซื้อหนังสือต่างๆ จากร้านค้าที่เข้าร่วมงาน Book Fair โพสต์วันที่: 17 ธ.ค. 2563
การเข้าถึงข้อมูลความหลายหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โพสต์วันที่: 17 ธ.ค. 2563
โรงเรียนมารีวิทย์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือโรงเรียนมารีวิทย์ โพสต์วันที่: 17 ธ.ค. 2563
เรียนเชิญ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “น้อมจิต วันทา บูชาครู ครุศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2563 โพสต์วันที่: 30 พ.ย. 2563
เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 โพสต์วันที่: 30 พ.ย. 2563
รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โพสต์วันที่: 24 มี.ค. 2563