ภาพกิจกรรม – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม

100650 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30น. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัยเป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นึกศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) เวลา 9.00น. บรรยาย เรื่อง "บทบาท หน้าที่ และงานของครู ยุค 4.0" โดย ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100649 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100648 สอบภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงราชภัฏ ครั้งที่ 2

สอบภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รอบรับตรงราชภัฏ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100647 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.15 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58) เวลา 8.30 น. ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู โดย อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เวลา 9.00 น. นักศึกษาฟังบรรยาย เรื่อง "ความเป็นครู และคุณลักษณะที่ดีของการเป็นครู" โดย อ.ดร.ลัดดา อิ่มอกใจ เวลา 13.00 น. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์นิเทศน์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100646 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC เพื่อการพัฒนา" โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากร อภิปราย ให้ความรู้เรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC เพื่อการพัฒนา" ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100645 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. ดูงานที่ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University) วิทยาเขต หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เวลา 13.00น. รับฟังบรรยายหัวห้อ การผลิตครูของราชภัฏ และหัวข้อการบริหารองค์กร ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

414 Photos