ภาพกิจกรรม – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม

101199 การเข้าสู่การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการเข้าสู่การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม - เวลา 9.30 - 11.30 น. การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” โดย อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล และ อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

16 Photos

101198 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม - เวลา 9.30 - 11.30 น. การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน” โดย ผอ.ธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุเค สระบุรี

15 Photos

101197  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. ทีมงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับฝ่ายงานแนะแนว โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 11 สาขาวิชา พร้อมด้วยกิจกรรม “เทคนิคการค้นหาตนเองและการจัดทำ Portfolio” ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง Facebook Live Thkschool Online ม.6 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 11 สาขาวิชา และการให้โควตานักเรียนในรอบ Portfolio นี้ด้วย

12 Photos

101196 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

วันที่ 6 ม.ค. 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม - เวลา 9.30 - 11.30 น. : การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” โดย อ.ดร.ศัสยมน สังเว

30 Photos

101195 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ดี (Best Practice)

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ดี (Best Practice) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนผลการดำเนินงานให้สามารถเป็นต้นแบบและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีต่อไป ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โดยมี อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ โดยมี ผศ.คันธรส ภาผล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ โดยมี อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

43 Photos

101194 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น.รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และ อ.ดร.ประพรรธน์ พละ - เวลา 9.30 - 11.30 น. : การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ และ อ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน

21 Photos