ภาพกิจกรรม – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม

100773 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100772

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 "จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเดินเก็บขยะ บริเวณทางเดินเท้าตั้งแต่หน้าเทสโก้ โลตัส นวนคร ถึงตลาดประตูน้ำพระอินทร์ และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสะพานลอย 4 สะพานลอย ถนนพหลโยธิน ได้แก่ สะพานลอยหน้าเมืองนวนคร สะพานลอยหน้าวัดคุณหญิงส้มจีน สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยและสะพานลอยหน้าตลาดประตูน้ำพระอินทร์

61 Photos

100771 พัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม "พัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อภิปรายเรื่อง "ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น" ณ ห้องประชุม 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100770 โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 63 ณ ห้องประชุม 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 Photos

100769 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมอบรมครูตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 . เพื่อให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อการสอน และเทคนิคการสอน 2. เพื่อให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้นำทักษะความรู้ และหลักกระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นปฐมวัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์สระแก้ว)

58 Photos

100768 อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ณ​ ประเทศฟิลิปปินส์จากคณะครุศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 21 คน เข้าพบ อ.ดร.สุพจน์​ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับโอวาทในการเดินทางไปทำกิจกรรมในระหว่างวันที่ 19พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่14 มิถุนายน 2562 ณ St. Louis University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยอธิการบดีได้เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่านอกเหนือจากที่นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศแล้ว ยังมีทักษะในการใช้ชีวิตที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้จากการใช้ชีวิตในต่างแดน ที่ต้องอาศัยการสังเกต การเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างราบรื่นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ทางด้านภาษา และมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญโดยจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนี้ จึงอยากให้นักศึกษาใช้โอกาสครั้งนี้ในการศึกษาเรียนรู้ให้เต็มที่ทั้งในแง่วิชาการและวัฒนธรรม นอกจากนี้ อธิการบดียังได้มอบหมายให้คณาจารย์ดูแลนักศึกษาให้ได้มีกิจกรรมสะท้อนความคิดในระหว่างที่ทำกิจกรรมและเผยแพร่เพื่อนำมาเป็นบทเรียนร่วมกัน อันจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาได้ต่อไป

23 Photos

100767 จิตอาสาพัฒนาและแสดงเจตนารมณ์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ร่วมทำความสะอาดบริเวณสนามเปตอง บริเวณข้างสนามกีฬา และบริเวณถนนริมรั้วมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแสดงเจตนารมณ์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และลด ละ เลิก พลาสติกในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

57 Photos