ภาพกิจกรรม – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม

100987 การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. คณะครุศาสตร์จัดการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100986 Action Learning การเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมจิตอาสาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต

Action Learning การเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมจิตอาสาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาจากคณะครุศาสตร์ นักศึกษาทุนครูพัฒนาท้องถิ่นและนักศึกษาครูปฐมวัย ได้เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ แปลงนาสาธิต โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

36 Photos

100985 เปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100984 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

94 Photos

100983 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100982 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 59)

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) โดยมี รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม และคณะ อภิปาย เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน" ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

53 Photos

100981 การประกวดเพื่อค้นหา Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

วันที่ 9 กันยายน 2563 สาขาภาษาจีนเข้าร่วมการประกวดเพื่อค้นหา Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 Photos

100980 คณะครุศาสตร์ ติว  O-Net โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ เพิ่มขึ้นและได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ ติว O-Net โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ เพิ่มขึ้นและได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 8 กันยายน 2563 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ต้อนรับ นางขวัญใจ สีสาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีและคณะ เดินทางมาขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ช่วยติวสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ในรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น และได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

7 Photos

100979 กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดกิจกรรมการประกวดดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

82 Photos