โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ นิทรรศการมีกิจกรรมมากมาย
เช่น เกมสำหรับเด็กปฐมวัย สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย มุมการเรียนรู้
โมเดลการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย
การแสดงนาฏลีลา เกมการศึกษา มุมให้ความรู้ผู้ปกครอง นิทานทำมือ ฯลฯ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ชั้น 5 ห้องราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกณณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์