ประกาศใช้ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศใช้ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

            เนื่องจากพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดให้หน่วยงานที่มีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน ทำการระบุชื่อผู้ใช้ (User)และรหัสผ่าน (Password) เพื่อแสดงตัวตนก่อนการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ทั้งระบบเครือข่ายแบบสายแลน(LAN) และไร้สาย(Wireless) ทุกครั้งโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป และหากหน่วยงานใดมีการจัดฝึกอบรมหรือให้บริการบุคคลภายนอกและต้องการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ มายังศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน 2 วันทำการ ก่อนการฝึกอบรม