iAdvice Build Your Business Not Just a Website...

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์

………………………………………

 • คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์

  •           1.เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
             2.มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
             3.ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
             4.มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสา
             5.มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตย และห่างไกลจากยาเสพติด

            เพื่อให้นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะความเป็นครูที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาครู ทุกคนปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

  1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย

  • เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาหญิง
   • 1.1 เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลมสีขาว เนื้อเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่บาง ถ้าบางต้องใส่เสื้อซับ ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อขนาดพอเหมาะและไม่จับเกล็ด ใหญ่กว่าตัว 1–2 เบอร์ ติดกระดุมโลหะมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 5 เม็ด กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสาย เข็มขัด
    1.2 กระโปรง เนื้อหนาพอสมควร ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า เรียบร้อยรัดกุม ห้ามใส่ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ โดย
     1.2.1 นักศึกษาหญิงปี 1 จีบรอบตัว สีกรมท่า
     1.2.2 นักศึกษาหญิงปี 2-5 จีบรอบตัวสีกรมท่าหรือสีดำ หรือ กระโปรงมีขอบระดับเอว ทรงเอ ไม่รัดรูป ผ่าหลังแบบจีบซ้อน
    1.3 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบมหาวิทยาลัย
    1.4 รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้นสีดำ ส้นรองเท้าสูงไม่ต่ำกว่า ๑ นิ้ว แต่ไม่เกิน ๒ นิ้ว ไม่มีลวดลาย
    1.5 ทรงผม ทรงสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด ถ้าผมยาวให้รวบให้เรียบร้อย
    1.6 ตัดเล็บสั้นสะอาดและไม่ทาสี ไม่มีเครื่องประดับแฟชั่น (สร้อยคอ กิ๊บติดผม ต่างหู ฯลฯ)
  • เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาชาย
   • 1.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ ไม่มีลวดลาย ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าด้านซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
    1.2 สวมเนคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัย ปักเข็มตราเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
    1.3 กางเกงขายาวแบบสากล (มีหูสอดเข็มขัด) สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่รัดรูป
    1.4 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
    1.5 รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลวดลาย
    1.6 ทรงผมทรงสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ย้อมหรือโกรกสีผมสีฉูดฉาดหรือยาวเกินควร ไม่ไว้หนวดเครา
  • เครื่องแต่งกายชุดออกกำลังกาย
   • 1.1 เสื้อผ้ายืดตามแบบที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
    1.2 กางเกงออกกำลังกาย ผ้ายืด ขายาวแบบรัดข้อเท้า สีดำ
    1.3 สวมถุงเท้า ไม่มีลวดลาย สีสุภาพ
    1.4 รองเท้าผ้าใบสีขาว
  • การแต่งกายนอกเหนือไปจากข้อบังคับนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

  2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

   2.1 เข้าชั้นเรียนตรงเวลาทุกรายวิชา
   2.2 ทำงานและส่งงานตามที่อาจารย์มอบหมายตามกำหนด

  3. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่คณะและสาขาวิชาจัดทุกครั้ง
            หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อต่างๆดังกล่าว ท่านจะไม่ผ่านการมีคุณลักษณะความเป็นครูที่พึงประสงค์ ดังนั้น คณะครุศาสตร์ ไม่สามารถส่งท่านออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัยได้

  ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา คงทอง
  คณบดีคณะครุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์