การประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

การประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

การประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
สำหรับอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 3
วันที่ 6 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

  ในการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนำเสนอ ในการประชุมวิชาการครุศาสตร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการด้านการศึกษา สำหรับอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 3 มีทั้งหมด 14 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ (รูปแบบการพิมพ์ให้ดูตามแบบฟอร์มบทความของงานวิจัย)

   1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   2. ชื่อผู้วิจัย
   3. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   4. คำสำคัญ
   5. ความสำคัญของปัญหา
   6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
   7. วัตถุประสงค์การวิจัย
   8. วิธีดำเนินการวิจัย
   9. ผลการวิจัย
   10. อภิปรายผล
   11. ข้อเสนอแนะ
   12. บรรณานุกรม
   13. ควรมีรูปภาพ หรือ แผนภูมิ ที่สำคัญๆ ด้วย
   14. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า

หมายเหตุ

กำหนดรูปแบบบทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้

  1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
  2. ต้องระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
  3. แบบอักษร TH SarabunPSK
  4. บันทึก file ในรูปแบบ Word 2007 – 2010 และ PDF file ลงแผ่น CD
  5. รูปแบบการเขียนบทความสามารถ Download ได้ http://edu.vru.ac.th
  6. กำหนดส่งบทความผลงานวิจัย/วิชาการ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
ภาคบรรยาย Power Point

  การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาคบรรยาย Power Point กำหนดเวลาในการนำเสนอผลงานและซักถาม 10 – 15 นาที โดยมีองค์ประกอบในงานนำเสนอ ดังต่อไปนี้

   1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
   2. เนื้อหา ประกอบด้วย (เขียนอย่างย่อ กระชับ เข้าใจง่ายเหมาะสม)

    2.1 บทคัดย่อ
    2.2 ความเป็นมา/ความสำคัญของการวิจัย
    2.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
    2.4 วิธีดำเนินการวิจัย
    2.5 ผลการวิจัย
    2.6 สรุป
    2.7 ข้อเสนอแนะ

   3. แบบอักษร TH SarabunPSK (หรือตัวอักษรที่อ่านง่ายชัดเจน)
   4. ความยาวของการนำเสนอผลงาน ไม่เกิน 15 แผ่นงาน
   5. บันทึก file ในรูปแบบ Power Point 2007-2010 และ PDF file ลงแผ่น CD
   6. รูปแบบการเขียนบทความสามารถ Download ได้ http://edu.vru.ac.th
   7. กำหนดส่ง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556


กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
สำหรับอาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี
08.45 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ และเปิด โดย ประธานในพิธี
09.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการทำผลงานทางวิชาการ
วิทยากร นายบุญเลิศ ยิ้มแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง วินัย และจรรยาบรรณในการทำผลงานทางวิชาการ
วิทยากร นายมานิตย์ คณะโต นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. นำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ ว 33102 เรื่อง ดาราศาสตร์ และอวกาศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สมคะเน ดาษดา โรงเรียนศาลาพัน จังหวัดปทุมธานี
14.00 – 15.00 น. นำเสนอผลงาน เรื่อง การสร้างและพัฒนาการใช้ชุดสื่อประสม รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อุบลรัตน์ พรหมพิบูลย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น
15.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงาน เรื่อง การศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขวัญชีวิต นุชบัว โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
16.00 – 17.00 น. มอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการประชุมวิชาการ

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา
2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.


>>ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการเขียนบทความ<<
>>>ดาวน์โหลดกำหนดการ<<<