ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 15 ธ.ค. 2560
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 12 ธ.ค. 2560
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โพสต์วันที่ 24 พ.ย. 2560
ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018) วันที่ 20-21 มกราคม 2561 โพสต์วันที่ 10 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โพสต์วันที่ 10 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560
โพสต์วันที่ 10 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 โพสต์วันที่ 31 ก.ค. 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จากวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โพสต์วันที่ 27 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเข้ารับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ SEA TEACHER รุ่น 4 โพสต์วันที่ 25 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2560 โพสต์วันที่ 18 ก.ค. 2560
ประกาศขยายการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2560 โพสต์วันที่ 27 มิ.ย. 2560
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในประบรมราชูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โพสต์วันที่ 22 พ.ค. 2560
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2560 โพสต์วันที่ 16 พ.ค. 2560
ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 โพสต์วันที่ 8 พ.ค. 2560
ประกาศยกเลิกการอบรมมาตรฐานที่ 4-6 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 8 พ.ค. 2560
ประกาศยกเลิกการอบรมมาตรฐานที่ 4-6 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 20 มี.ค. 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 โพสต์วันที่ 28 ก.พ. 2560
ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 55 เพื่อรับ ทรานสคลิป ใบรับรองคุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพครู โพสต์วันที่ 17 ก.พ. 2560
ประกาศยกเลิกการอบรมมาตรฐานที่ 1-3 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 7 ก.พ. 2560
ประกาศรับสมัคร โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 17 ม.ค. 2560
ประกาศแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โพสต์วันที่ 21 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ นักศึกษาฝึกงานไทย อินโดนีเซียและประเทศในกลุ่มอาเซียน โพสต์วันที่ 15 พ.ย. 2559
ประกาศแจ้ง นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 มารับหลักฐานการจบ โพสต์วันที่ 5 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 23 ส.ค. 2559
แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มนักศึกษาที่มาขอรับหนังสือรับรองกับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 โพสต์วันที่ 6 ก.ค. 2559
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 โพสต์วันที่ 4 ก.ค. 2559
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 1/2559 โพสต์วันที่ 1 ก.ค. 2559
ตารางกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โพสต์วันที่ 2 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ(แก้ไข) โพสต์วันที่ 17 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2559 รอบรับตรง วันที่สอบ 19 พฤษภาคม 2559 โพสต์วันที่ 16 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ โพสต์วันที่ 28 เม.ย. 2559
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 โพสต์วันที่ 27 เม.ย. 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์) โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559 โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
เชิญชม นิทรรศการนวัตกรรมและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 5 เม.ย. 2559
ขอเชิญร่วมอบรม ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย โพสต์วันที่ 18 ก.พ. 2559
โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพลักษณะบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษโดยเน้นกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน โพสต์วันที่ 20 พ.ย. 2558
เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ICT and Media Literacy for English Teachers” โพสต์วันที่ 9 พ.ย. 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี โพสต์วันที่ 4 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม) โพสต์วันที่ 21 ก.ค. 2558
กำหนดการปฐมนิเทศ ราชพฤกษ์ช่อใหม่ ปีการศึกษา 2558 โพสต์วันที่ 15 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 โพสต์วันที่ 10 ก.ค. 2558
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2558 โพสต์วันที่ 2 ก.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) โพสต์วันที่ 19 มิ.ย. 2558
เปิดรับสมัครอบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 29 โพสต์วันที่ 19 มิ.ย. 2558
เปิดรับสมัครอบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28 โพสต์วันที่ 8 ม.ค. 2558
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2557 โพสต์วันที่ 18 ธ.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มีรายชื่อดังเอกสาร ให้มาเบิกเงินค่าเล่าเรียน โพสต์วันที่ 11 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2557 โพสต์วันที่ 11 ธ.ค. 2557
เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 โพสต์วันที่ 8 ธ.ค. 2557
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558 โพสต์วันที่ 8 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2557 โพสต์วันที่ 26 พ.ย. 2557
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” โพสต์วันที่ 28 ต.ค. 2557
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โพสต์วันที่ 28 ต.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 โพสต์วันที่ 28 ต.ค. 2557
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557 โพสต์วันที่ 22 ต.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2557 โพสต์วันที่ 20 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557 โพสต์วันที่ 31 ก.ค. 2557
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557 โพสต์วันที่ 28 ก.ค. 2557
ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557 โพสต์วันที่ 15 ก.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย โพสต์วันที่ 10 ก.ค. 2557
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 28 พ.ค. 2557
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 21 เม.ย. 2557
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 10 ม.ค. 2557
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน โพสต์วันที่ 27 ธ.ค. 2556
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ยกเลิก) โพสต์วันที่ 13 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 19 ส.ค. 2556
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 6 ส.ค. 2556
แจ้งกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 โพสต์วันที่ 18 มิ.ย. 2556
การประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 โพสต์วันที่ 11 มิ.ย. 2556
กำหนดการปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาปริญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์วันที่ 23 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 โพสต์วันที่ 23 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 3 โพสต์วันที่ 23 พ.ค. 2556
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทราบ โพสต์วันที่ 10 เม.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 โพสต์วันที่ 15 มี.ค. 2556
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โพสต์วันที่ 26 ก.พ. 2556
โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชากรศึกษาปฐมวัย โพสต์วันที่ 13 ก.พ. 2556
รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 15 ม.ค. 2556
ขออภัย เนื่องจากหมายเลขติดต่อภายในขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2259-3099 และ 0-2529-4165 โพสต์วันที่ 20 พ.ย. 2555
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 โพสต์วันที่ 17 ก.ย. 2555
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” วันที่ 19 กันยายน 2555
โพสต์วันที่ 4 ก.ย. 2555
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 1 อัตรา โพสต์วันที่ 22 พ.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โพสต์วันที่ 25 มี.ค. 2555
โครงการประกวด Video Clip รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น โพสต์วันที่ 21 ก.ย. 2554
แบบฟอร์มคู่มือการประเมินและเครื่องมือการประเมิน โพสต์วันที่ 29 ส.ค. 2554
กำหนดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัย โพสต์วันที่ 29 ส.ค. 2554
ตารางอบรมครูทั้งระบบ โครงการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 โพสต์วันที่ 15 ส.ค. 2554
การประเมินและผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน โพสต์วันที่ 9 ส.ค. 2554
การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Authen) โพสต์วันที่ 4 ส.ค. 2554
แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 โพสต์วันที่ 4 ส.ค. 2554
อาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่านให้ดาวน์โหลดแผ่นแบบและดาวน์โหลดแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ โพสต์วันที่ 29 เม.ย. 2554
แจ้งนักศึกษารหัส 49 ให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูได้ที่คณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 7 เม.ย. 2554
ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 31 มี.ค. 2554
บันทึกความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านโทรทัศน์ครู โพสต์วันที่ 28 มี.ค. 2554
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 17 มี.ค. 2554
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน 3 ปี สายวิชาการ โพสต์วันที่ 11 มี.ค. 2554
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน 3 ปี สายสนับสนุน โพสต์วันที่ 11 มี.ค. 2554
MOU การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ระหว่างคุรุสภากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์วันที่ 23 ก.พ. 2554
โครงการ การประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา โพสต์วันที่ 22 ก.พ. 2554
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โพสต์วันที่ 9 ก.พ. 2554
ขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 โพสต์วันที่ 3 ก.พ. 2554
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาทางการศึกษา เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และเทคนิกการสอน” โพสต์วันที่ 3 ก.พ. 2554
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 27 ม.ค. 2554
กำหนดการวัดตัวตัดชุดครุย วันที่ 15-23 มกราคม 2554 โพสต์วันที่ 5 ม.ค. 2554
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย โพสต์วันที่ 23 พ.ย. 2553
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 27 ต.ค. 2553
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา โพสต์วันที่ 27 ต.ค. 2553
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โพสต์วันที่ 8 ต.ค. 2553
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา โพสต์วันที่ 1 ต.ค. 2553
โครงการสานพี่ร้องเพื่อพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครู โพสต์วันที่ 16 ก.ย. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่มเสริมสร้างความรู้ (TQF)… โพสต์วันที่ 21 มิ.ย. 2553
แบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู… โพสต์วันที่ 14 มิ.ย. 2553
แบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบคคลากรทางการศึกษา.. โพสต์วันที่ 14 มิ.ย. 2553