ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

สอบถามข้อมูลโปรดใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน การตอบคำถามจะได้ถูกต้องและตรงประเด็น
หากต้องการข้อมูลส่วนไดที่เว็บไซต์ยังไม่มี หรือยังหาไม่พบสามารถสอบถามได้โดยกรอกข้อมูลและใส่ e-mail ติดต่อกลับลงช่องข้อเสนอแนะ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์
ประเมินความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ความทันสมัย
เนื้อหาและข้อมูล
ความน่าเชื่อถือ
การเชื่อมโยงข้อมูล
การปฏิบัติจริง
ความเป็นมัลติมีเดีย
การให้ข้อมูล
การเข้าถึงข้อมูล
ความหลากหลายของข้อมูล
สามารถกดรับสมัครข้อมูลผ่าน Facebook เพื่อติดตามการอัพเดตข้อมูล