ภาพกิจกรรมทั้งหมด – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


100750 โครงการ Sea Teacher Sharing Day

วันที่ 18 มีนาคม 2562 อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ Sea Teacher Sharing Day โดยจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Sea Teacher รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100749 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 "เจ้าฟ้าเกมส์" โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันกีฬาลูกเจ้าฟ้าเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นมา และในวันที่ 16 ซึ่งเป็นวันเปิดการแข่งขัน โดยสรุปเหรียญรางวัลที่คณะครุศาสตร์ได้รับดังนี้ 1. ชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย 2. รางวัลที่ 3 วอลเลย์บอลหญิง 3. รางวัลที่ 3 ตระกร้อหญิง 4. รางวัลที่ 2 เปตองหญิงเดี่ยว 5. รางวัลชนะเลิศ กรีฑา 4x100 ม. หญิง 6. รางวัลที่ 2 กรีฑา 100 ม. หญิง 7. รางวัลที่ 3 กรีฑา 100 ม. ชาย

94 Photos

100748 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) เวลา 9.00น. การบริหารงานสอนในสถานศึกษา โดย อ.ดร.ลัดดา อิ่มอกใจ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100747 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ณ ห้องประชุม สสร 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100746 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 57) ภาค 2/2561

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 57) 09.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “แนวทางการสอบบรรจุครู : วิชากฎหมายสำหรับครู” โดย อาจารย์มานิตย์ คณะโต นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 13.00 – 13.30 น. ท่านคณะบดีคณะครุศาตร์กล่าวปัจฉิมโอวาทนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 - นักศึกษาชั้นปีที่ 5 กล่าวความรู้สึกต่อสถาบัน คณาจารย์ - คณาจารย์ผูกข้อมือให้นักศึกษา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

66 Photos

100745 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของอนุกรรมการประเมิน เพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 โดยมีคณะอนุกรรมการการประเมิน ดังนี้ รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล อนุกรรมการ,ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา อนุกรรมการ,นางสาวกรรณิการ์ บุญมี อนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวเมธิดา บุญมา นักวิชาการกรศึกษา ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100744 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย (KM) คณะครุศาสตร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

41 Photos

100743

"ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดี คณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 2/2562 โดยมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย อ.ไชย มีหนองหว้า รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100742 ประชุมการดำเนินการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานประชุมการดำเนินการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100741 คณะครุศาสตร์ ร่วมนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 จำนวน 14 สาขา ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ร่วมนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 จำนวน 14 สาขาวิชา ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 Photos

100740 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA Sharing) ระดับคณะ / วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA Sharing) ระดับคณะ / วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีหลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ซึ่งได้รับเชิญเป็นเป็นวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหลักสูตร ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

49 Photos

100739 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100738

"พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ " 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายการถึงความเป็นมาในการจัดพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงมีพระเมตตากับเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 15กุมภาพันธ์ ของทุกปี

20 Photos

100737 นิทรรศการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานเปิดนิทรรศการ "เจ้าฟ้าวิชาการ" ระหว่าง วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 87 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบัน ในปีนี้การจัดนิทรรศการจึงเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

15 Photos

100736 กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese New Year 2019 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese New Year 2019 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร ภายในโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

41 Photos

100735 โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถดำรงอยุ่ได้อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมโครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถดำรงอยุ่ได้อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100734 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00น. คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู โดยมีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

19 Photos

100733 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

วันที่ 21 มกราคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100732 การประชุมอาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการการประชุมอาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100731 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100730 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “ทำบุญคณะครุศาสตร์ ในโอกาสปีใหม่ 2562”

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “ทำบุญคณะครุศาสตร์ ในโอกาสปีใหม่ 2562” ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

39 Photos

100729 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 58) ภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันที่ 10 มกราคม 2562ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100728 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

วันที่ 9 มกราคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต.ไทรเดียว อ.คลองหาด จ.สระแก้วและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

9 Photos

100727

คณะครุศาสตร์ ร่วมงาน"ดอกรักบาน ณ บ้าน VRU" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กับ งานเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัววไลยอลงกรณ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงานสังสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หลังจากร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ มาตลอดปี 2561 อย่างทุ่มเท เพื่อให้มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีความสุข ประทับใจในมหาวิทยาลัย ซึ่งงานตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานจากผู้ร่วมงานทุกคน ปีหน้า ฟ้าใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมส่งความสุขให้ทุกคนตลอดปีเช่นเคย

66 Photos

100726 โครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต.ไทรเดียว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

51 Photos

100725 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 57)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการเปิดโครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 57) เวลา 9.00 น. นักศึกษาที่เข้าร่วมโคงการฟังบรรยาย มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา "ถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นครูจากครูเครือข่ายรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี สู่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ" โดยมี อ.คุรุรัตน์ วรวณิชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100724 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100723 โครงการสร้างดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน เสริมพลังแบบยั่งยืน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน เสริมพลังแบบยั่งยืน กิจกรรม "สำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่คลองถ้ำตะบัน" หมู่ 10 ตำบลระแหง อ.ลาดหลุดแก้ว จ.ปทุมธานี และพรสวรรค์ และบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต.เขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100722 การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน เสริมพลังแบบยั่งยืน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา15.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน เสริมพลังแบบยั่งยืน กิจกรรม "สำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่คลองถ้ำตะบัน" หมู่ 10 ตำบลระแหง อ.ลาดหลุดแก้ว จ.ปทุมธานี และพรสวรรค์ และบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต.เขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100721 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100720 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ ในกิจกรรมสนับสนุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในประเทศอาเซียน (SEA TEACHER) รุ่นที่ 7-8 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อประชุมหารือและทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโครงการ SEA TEACHER ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562

9 Photos

100719

"พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร" วันที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเจิมมงคลให้แก่นายกองค์การนักศึกษา และคณะนักศึกษาผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และประดับตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีการเริ่มจาก นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มาพร้อมกัน ณ สนามหญ้า หน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เมื่อขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี เพื่อประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตราพระราชลัญจกร อธิการกล่าวคำถวายอาศิรวาทสดุดี นายกองค์กรนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าตราพระราชลัญจกร ต่อจากนั้นได้มีพิธีมอบเข็มประดับตรามหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาใหม่ สำหรับพิธีดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักศึกษา รู้จักปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ และมีความสุข

79 Photos

100718 สำรวจโรงเรียนโครงการอ่านออกเขียนได้ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

สำรวจโรงเรียนโครงการอ่านออกเขียนได้ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

13 Photos

100717 โครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพและ อ.นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทยเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมการสำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว

5 Photos

100716 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100715 การประชุมสรุปโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมสรุปโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ให้กับครูที่เข้าร่วมผลิตครูเพือพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559-2560 ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100714 งานดอกบัวบาน สืบสานประเพณีลอยประทีป ประจำปี 2561

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้วรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานดอกบัวบาน สืบสานประเพณีลอยประทีป ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

33 Photos

100713 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2562 รอบโควตามหาวิทยาลัย

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2562 รอบโควตามหาวิทยาลัย วันที่ 15 พ.ย.61 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100712 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตจาก 5 ปี เป็น 4 ปี และการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตจาก 5 ปี เป็น 4 ปี และการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100711 Asst.Prof.Dr. Thomas Brudermann from Graz University ,Austria มาเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ต้อนรับ Asst.Prof.Dr. Thomas Brudermann from Graz University ,Austria ในการมาเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา งานวิจัย เป็นต้น ณ อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100710 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคเรียน 2/2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30น. ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์เป็นประธานการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) เวลา 9.00น. นักศึกษาฟังการบรรยาย มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง "การประกันคุณภาพของโรงเรียน" โดย ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100709 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน ปีที่ 2

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีมวิจัยโครงการ CCR โดยการนำของ อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน ปีที่ 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการศึกษาปฐมวัย ทั้งสิ้น 44 คน เรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและการโค้ช ผ่านกิจกรรมรู้จักตนเอง ตามด้วยกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการคิด การค้นหาปัญหาด้วยการสังเกตดอกกุหลาบ จากกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียนโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของโครงการจากการอบรมครั้งนี้

1 Photos

100708 โครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 57) ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 57) โครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 57) ภาคเรียนที่ 2/2561 เวลา เวลา 9.00 น. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยาย มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0” โดย อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัยคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100707-2 การประชุมหารือความร่วมมือกับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) และสถาบันการศึกษาในประเทศจีน

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล และอาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) และสถาบันการศึกษาในประเทศจีน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (ห้อง 18A) ชั้น 18 อาคาร สกอ.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

6 Photos

100707 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100706 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพใหญ่จัดประชุมวิชาการระดับชาติกลุ่มมรภ.ศรีอยุธยา ครั้งที่ 9

"มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพใหญ่จัดประชุมวิชาการระดับชาติกลุ่มมรภ.ศรีอยุธยา ครั้งที่ 9" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ร่วมนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของการจัดการประชุมนั้น ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษ ทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 5 แห่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการมอบรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ (Best Presentation Award) ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้น ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ โดยเจ้าภาพในครั้งต่อไปนั้นได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31 Photos

100705 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์เข้าพบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ชยพล ใจสูงเนิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะครุศาสตร์เข้าพบนายกำพล กระมล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 2 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และการสร้างเครือข่ายในจังหวัดสระแก้ว เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

3 Photos

100704 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์เข้าพบรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ชยพล ใจสูงเนิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเข้าพบนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 1 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และการสร้างเครือข่ายในจังหวัดสระแก้ว เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

4 Photos

100703 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และการสร้างเครือข่ายในจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ชยพล ใจสูงเนิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะครุศาสตร์เข้าพบ ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และการสร้างเครือข่ายในจังหวัดสระแก้ว เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

2 Photos

100702 ถวายภัตตาหารและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.30 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

100701 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรายงานผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรายงานผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - สาขาวิชาภาษาจีน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน (SEA TEACHER PROJECT) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

19 Photos

100700 การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสืบสานองค์ความรู้ครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา และผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก คณะกรรมการมูลนิธิครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสืบสานองค์ความรู้ครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผศ.ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดี อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100699 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัย Cantho เวียดนาม

"มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัย Cantho เวียดนาม" รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Cantho ประเทศเวียดนาม ในการเดินทางมาสังเกตุการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ห้อง 302 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100696 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 57) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 8.30น. ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 57) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100695 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100698 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เรื่อง

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เรื่อง "เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ สร้างได้ด้วยมือครู" วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องอุบลบุศย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

64 Photos

100694 รักษาราชการแทนอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูระหว่างกรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี

11 Photos

100693 คณบดีและคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ได้เข้าผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานีเพื่อรับฟังสภาพปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และหารือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบนายจำลอง เงินยวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก และคณะครูโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานีเพื่อรับฟังสภาพปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และหารือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

15 Photos

100691 คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 กันยานยน 2561 คณะครุศาสตร์โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเข้าพบ นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูด้านการอ่านออกเขียนได้และการพัฒนาผลสอบโอเน็ตพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และครูประจำการจังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

5 Photos

100690 พิธีไหว้ครู

วันที 13 กันยายน 2561 นักศึกษาครุศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิต วันทา บูชาครู ครุศาสตร์" โดยมี ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี ที่ 1-5 มาร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

33 Photos

100689 การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100688 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

"พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 " วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์ของทุกคณะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100687 โครงการมุฑิตาจิต

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการมุฑิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่ ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

36 Photos

100686 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด" 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

162 Photos

100685 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58) เวลา 9.00น. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา: การศึกษาปัญหาและการจัดการในชั้นเรียน แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

100684 ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดทรพยากรการเรียนรู้จากครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30น. ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร สำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา และคณะดำเนินงานมูลนิธิครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟามหาจักรี ได้เข้าพบ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณะบดีคณะครุศาสตร์และทีมงานคณะครุศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดทรพยากรการเรียนรู้จากครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Photos

100683 การประชุมเตรียมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร. อังคนา กัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมเตรียมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100681 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล กรรมการ 3) ผศ.ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 5) นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ 5) นางสาวสมฤดี คัชมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100680 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100677 นักศึกษาทุนพระราชทานจากประเทศกัมพูชาเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีและประธานหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาทุนพระราชทานจากประเทศกัมพูชา เข้าพบ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษาและฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์เพื่อรายงานตัวและรับฟังแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100676 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100675 การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100674 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมให้พรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 80 ปีวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

79 Photos

100673 โครงการสัมมนากลางภาค การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 57)

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนากลางภาคการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 57) เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยมี อ.ดร.ลัดดา อิ่มอกใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100672

"มรภ. วไลยอลงกรณ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา" วันที่ 5 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์

13 Photos

100670 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา วันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการ 2) อ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ กรรมการ 3) รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาววิราวรรณ สินแสง ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100669 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการ 3) อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100668 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา ประธานกรรมการ 2) อ.พฤกษ์ โปร่งสําโรง กรรมการ 3) ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการและเลขานุการและ 4) นายกําพลศักดิ์ มณีงาม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7104 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100667 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ 2) อ.สราวุฒิ เขียวพฤกษ์ กรรมการ 3) อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100666 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2) รศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช กรรมการ 3) ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสมฤดี คัชมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง สสร 602 อาคารส่งเสริมกาเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100665 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วันที่ 17 กรกฎาคม2561 และวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการ 3) ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Photos

100664 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี กรรมการ 3) อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพันธ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวกรกนก เหรียญทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

5 Photos

100663 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ 2) อ.สราวุฒิ เขียวพฤกษา กรรมการ 3) อ.ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100662 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ 2) ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3) ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการและ 4) ผศ.สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100661 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6 (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia Batch 6)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 อ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร. อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6 (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia Batch 6) ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ ณ ห้องประชุม สสร. 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100660 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการ 3) อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100659 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.บุญไท เจริญผล ประธานกรรมการ 2) อ.ชนาธิป บุบผามาศ กรรมการ 3) ผศ.ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7104 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100658 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในประบรมราชูปถัมภ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในประบรมราชูปถัมภ์ ให้โอวาสนักศึกษาใหม่ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในประบรมราชูปถัมภ์

29 Photos

100658 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 1) ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน เป็นประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี กรรมการ 3) อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง สสร 602 อาคารส่งเสริมกาเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100657 กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมปลูกต้นไม้ 66 ต้น และกิจกรรมทำความสะอาดพื้นรอบแปลงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

19 Photos

100656 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทานและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทานและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

34 Photos

100655 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ครั้งที่ 3

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา และเวลา 13.00 - 14.00 น. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ 14.00 - 16.00 ณ ห้องประชุม 7207 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100654 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุครบ 66 พรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพร นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากคณะ หน่วยงานต่างๆ เพื่อสำนึกในพระมหากรุธาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100653 การปฐมนิเทศผ่านทางออนไลน์ ร่วมมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดโดยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน เข้ารับการปฐมนิเทศผ่านทางออนไลน์ ร่วมมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดโดยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100652 ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร. อังคนา กัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้โอวาทกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ในการปฐมการนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 7104 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100651 การสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการชี้รายละเอียดและระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการคุมสอบทราบในการสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 และการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

53 Photos

100650 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30น. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัยเป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นึกศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) เวลา 9.00น. บรรยาย เรื่อง "บทบาท หน้าที่ และงานของครู ยุค 4.0" โดย ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100649 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100648 สอบภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงราชภัฏ ครั้งที่ 2

สอบภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รอบรับตรงราชภัฏ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100647 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.15 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58) เวลา 8.30 น. ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู โดย อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เวลา 9.00 น. นักศึกษาฟังบรรยาย เรื่อง "ความเป็นครู และคุณลักษณะที่ดีของการเป็นครู" โดย อ.ดร.ลัดดา อิ่มอกใจ เวลา 13.00 น. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์นิเทศน์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100646 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC เพื่อการพัฒนา" โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากร อภิปราย ให้ความรู้เรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC เพื่อการพัฒนา" ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100645 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. ดูงานที่ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University) วิทยาเขต หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เวลา 13.00น. รับฟังบรรยายหัวห้อ การผลิตครูของราชภัฏ และหัวข้อการบริหารองค์กร ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

414 Photos

100644 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล และ ดร.สาธร ใจตรง เป็นวิทยายกรบรรยายในหัวเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100643 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้”

คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100642 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิกาบดี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

49 Photos

100641 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100636 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5(รหัส 57) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5(รหัส 57) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.45 น. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษา เวลา 9.15น. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ฟังบรรยายเรื่อง "ถ่ายทอดจิตวิญญานความเป็นครู จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ สู่นักศึกษาฝึกประสอบการณ์วิชาชีพครูฯ" โดย อ.จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2560 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และจิตวิญญานความเป็นครูให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100635 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คณะครุสาสตร์ 2561

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คณะครุสาสตร์ 2561 วันที่ 26-30 มิถุนายน 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

33 Photos

100634 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 "ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น " วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

12 Photos

100633 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดประชุมวิชาการฯ" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้พระราชทานเกียรติบัตร ป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และป้ายสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฝ้าร่วมรับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

21 Photos

100632 การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะครุศาสตร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ทำการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ โดยผลการสรรหารายชื่อครั้งนี้ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะครุศาสตร์

19 Photos

100631 การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ นักศึกษาครูได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตครูคุณภาพสูง ส่วนนักศึกษาที่ผ่านการสอบก่อนจบ (Exit Exam) และได้คะแนนสูงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ จะได้รับการยกย่องเป็นบัณฑิตครูคุณภาพเป็นเลิศ โดยทุก มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะใช้ข้อสอบวัดสมรรถนะและ Exit Exam รวมทั้งใช้เกณฑ์เดียวกัน ครูคุณภาพสูงต้องผ่านการประเมินทุกสมรรถนะ ร้อยละ 80-89 ส่วนครูคุณภาพเป็นเลิศ ต้องผ่านการประเมินทุกสมรรถนะ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งจะจัดทำหลักสูตรนำร่องใน 7 สาขา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย โดยได้จัดทำตัวชี้วัดด้านต่างๆ โดยการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทำรายละเอียดรายวิชาใน 7 สาขาดังกล่าว คาดว่าหลักสูตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน เพื่อนำเสนอองคมนตรีและคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ภายในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

96 Photos

100630 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100629 โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน เรื่อง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาในโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

51 Photos

100628 เทศกาลละคร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 58) ได้จัดการแสดงเทศกาลละคร "VRU Theater Fastival" วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

40 Photos

100627 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” พ.ศ.2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100626 โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับนักศึกษาและประกวดกิจกรรมคุณภาพ 2561

โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับนักศึกษาและประกวดกิจกรรมคุณภาพ วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100625 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม "การแสดงละคร บทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า" และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามที่สอดแทรกอยู่ในละครบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100624 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100622 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 43

วันที่ 23 เมษายน 2561 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

58 Photos

100621 สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

"สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7" วันที่ 18 เมษายน 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ได้กล่าวเปิดโครงโครงครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำของพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 โดยมี ท่าน ผศ.ดร.สมนึก สายเสมา อาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวให้พรแก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

63 Photos

100620 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ 2 โควตา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ 2 โควตา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

47 Photos

100619 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากคณะผู้บริหาร

"รดน้ำดำหัว" วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดย อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการ แทนอธิการบดี ได้กล่าวอวยพรแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

28 Photos

100618 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

"เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14" ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14" โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เวลา 10.00 น.เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และเวลา 13.00 น.เป็นการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์

42 Photos

100617 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะเพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา เวลา 13.00 น คณะครุศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ โดยมี นางสาวศิริวรรณ สุขแซว หัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มาชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียน 1/2560 เพื่อให้ดำเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100616 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100615 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาหลักสูตร คบ.5 ปี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57)

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) เวลา 09.00 บรรยาย เรื่อง “การใช้ภาษาสำหรับการสอบบรรจุครู” โดย อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100614 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา "กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย (Knowledge Management )" คณะครุศาสตร์ เวลา 13.11 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การสอน : ครูของครูต้นแบบครุศาสตร์" โดย ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาเซ่น เวลา 13.31 น. บรรยายเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์สำหรับการศึกษายุค :4.0 การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ" โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ และคณะ เวลา 15.46 คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสาขาวิชาในประเด็น "การศึกษา 4.0 การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ" และได้นำเสนอผลการฏิบัติการกลุ่ม เพื่อการเรียนเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

40 Photos

100613 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57)

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) เวลา 9.00น. ได้รับเกียรติจาก ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการครุสภา มาบรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และเวลา 12.30น. ได้รับเกียรติจาก อ.บุญเลิศ ยิ้มแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง “มาตรฐานวิชาชีพครู” ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

32 Photos

100612 การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 3/2561

"การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร" วันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100611 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 56) ภาคการศึกษา 2/2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 56) ภาคการศึกษา 2/2560 และกล่าวให้โอวาทนักศึกษา เวลา 9.00 น. อาจารย์มานิต คณะโต บรรยายเรื่อง "แนวทางการสอบบรรจุครู :วิชากฏหมายสำหรับครู" และเวลา 13.00 น. คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยคณาจารย์ในคณะร่วมผูกข้อมือและให้พรแก่นักศึกษา และคณบดีได้กล่าวปัจฉิมโอวาทอวยพรให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

89 Photos

100610 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ Portfolio รอบ 2 ของคณะครุศาสตร์

"Portfolio รอบ 2" วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ Portfolio รอบ 2 ของคณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

54 Photos

100609 บรรยากาศซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558-2559

"บรรยากาศซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร" วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยประจำปี 2558-2559

47 Photos

100608 โครงการสืบสานศิลป์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานศิลป์ ครั้งที่ 3/2561 "ตุ้มฝ้ายขาวโห่ยาวผูกเสี่ยว" จัดขึ้นโดยชมรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

69 Photos

100607 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และโครงการสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 27 กุมภาพนธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบริการวิชาการและงานวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์ กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต (สิงห์บุรี-อ่างทอง-ลพบุรี-ชัยนาท) และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.5 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และโครงการสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โควต้าสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูหลังจบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท และลพบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ.สิงห์บุรี

7 Photos

100606 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์และโครงการสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

"วันที่ 26 กุมภาพนธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบริการวิชาการและงานวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์ปวีณัย บุญปก ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าพบ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) และเข้าพบผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และโครงการสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โควต้าสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทย และครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูหลังจบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสระบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4"

6 Photos

100605 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 5

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

58 Photos

100604 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษาตำบลโคกสูง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อ.ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.สายนภา วงศ์วิศาล อ.กนกวรรณ ปานสุขสาร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสร้างสุขภาวะและโภชนาการที่ดี ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษาตำบลโคกสูง ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

8 Photos

100603 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100602 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดห้องเรียน ห้องสมุด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ คณะครุศาสตร์ อ.ยุภาพร นอกเมือง ประธานหลักสูตรภาษาจีน อ.สายนภา วงศ์วิศาล อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง และ อ.วราภรณ์ อัศวโสภณชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีน ได้นำนักศึกษาหลักสตรภาษาจีน คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดห้องเรียน ห้องสมุด ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีคุณครูเชาวพงษ์ ทีวธีรัตน์ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

7 Photos

100601 การบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับการพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับการพัฒนาท้องถิ่น” ให้กับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

29 Photos

100600 พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2561

"พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ " วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44 Photos

100559 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100558 กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese New Year)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese New Year) โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวเกี่ยบศิลปวัฒนธรรมจีนและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ หรือถ่ายทอดให้กับผู้อื่นต่อไป พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิชาชีพครู กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

100557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และโครงการสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สพม.22

วันที่ 12 กุมภาพนธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบนายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และโครงการสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โควต้าสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตร ค.บ.คณิตศาสตร์ และ ค.บ.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูหลังจบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 13 อัตรา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จ.นครพนม

3 Photos

100556 อธิการบดีและคณะจากมหาวิทยาลัย Lambung Mangkurat ประเทศอินโดนีเซียเข้าเยี่ยมและสังเกตกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู โครงการ SEA-Teacher

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-12.00น. อธิการบดีและคณะจากมหาวิทยาลัย Lambung Mangkurat ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี 1) Professor Sutarto Hadi (Rector of Lambung Mangkurat University) 2) Dr. Ersis Warmansyah (Lecturer of FKIP) และ 3) Arief Budiman, MMktg,PhD (Director of International Office) เข้าเยี่ยมและสังเกตกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียน ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teahcer) โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีและคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับและได้เยี่ยมชมการฝึกสอนของนักศึกษาอินโดนีเซีย ณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถมศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

37 Photos

100555 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาสากล

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาสากล กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียนสำหรับนักศึกษาหลักสูครครุศาสตร์บัณฑิต จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สสร.1001 ชั้น 10 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100554 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน”

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ ประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการพร้อมทั้งจัดเวทีให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดประชุมวิชาการ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

51 Photos

100553 ประชุมตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ประชุมตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100552 ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของคณะอาจารย์จาก Pangasinan State University ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของคณะอาจารย์จาก Pangasinan State University ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียน ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia หรือที่เรียกว่า SEA - Teacher Project)โดยมี Mr.Peter John Ignacio Mr.Fernando Viray และ Mr.Julius Cesar Mamaril เข้ารับการเยี่ยมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้

14 Photos

100551 โครงการแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day

โครงการแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

17 Photos

100550 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100549 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญูครูในดวงใจ และทำบุญคณะครุศาสตร์ 2561" วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

78 Photos

100548 โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นย่อยที่ 3 การเรียนรู้เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100547 การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ผศ.ดร.อังคนา กรัญยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100546 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2(รหัส 57) ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.อังคนา กรัญยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 57) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 บรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ในหัวข้อ "การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100545 ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (SLU) จากประเทศฟิลิปปินส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (SLU) จากประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อมาทำข้อตกลง (MOU) ในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมถึงคอรส์ระยะสั้นสำหรับนักศึกษาและอาจารย์

25 Photos

100543 โครงการสัมมนากลางภาค การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการสัมมนากลางภาค การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 56) เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100542 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100541 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ส่งมอบงานในหน้าที่ให้กับ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ส่งมอบงานในหน้าที่ให้กับ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100540 ประชุมชี้แจงการสมัครสอบคัดเลือกตาม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประชุมชี้แจงการสมัครสอบคัดเลือกตาม "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" พ.ศ. 2561 แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินต่างๆ ของโครงการให้นักศึกษาทราบ ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

45 Photos

100539 กิจกรรมการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ สำหรับโรงเรียนทหารม้า ศูนย์ทหารม้า ค่ายอดิศร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ในการมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100538 การประชุมเตรียมกิจกรรมการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร และโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมกิจกรรมการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร และโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100537 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดสื่อการสอนในยุคการศึกษา 4.0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดสื่อการสอนในยุคการศึกษา 4.0 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100536 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา ผศ.ดร.ปัณณร์ภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

100535 โครงการเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดสื่อกิจกรรมนิทานและหุ่นจากวัสดุเหลือใช้ บ่มเพาะความพอเพียงสำหรับครูปฐมวัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพได้เป็นประธานเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดสื่อกิจกรรมนิทานและหุ่นจากวัสดุเหลือใช้ บ่มเพาะความพอเพียงสำหรับครูปฐมวัย วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100534 โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากิจกรรมทักษะการคิดสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา

โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากิจกรรมทักษะการคิดสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7 Photos

100533 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษา 2/2560 (รหัส 57)

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษา 2/2560 (รหัส 57) เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100532 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะครุศาสตร์ นำตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ในแปลงสาธิตไร่นาสวนผสม ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100531 โครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา 2/2560(รหัส 56)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพได้เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา 2/2560 เรื่อง "ทักษะครูในศตวรรษที่ 21" โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100530 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2560

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100529 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา ผศ.ดร.ปัณณร์ภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100528 การประชุมดำเนินการให้ได้มาซึ่ง

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทางคณะครุศาสตร์ได้มีการประชุมดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ 6 (5) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542

20 Photos

100527-1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน 3+1 ภายใต้หัวข้อ “How to Make Math Fun”

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1 โดยจัดอบรมให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “How to Make Math Fun” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เชิญวิทยากรคือ Prof. Dr. Andy Liu จาก University of Alberta ประเทศแคนาดา เพื่อส่งเสริมให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ และให้นักศึกษาได้สามารถมีแนวทางในการนำไปศึกษาหรือฝึกสอนต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100527 ครบรอบ 125 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู

"125 ปี ฝึกหัดครู" วันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานครบรอบ 125 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานจากอาจารย์และนักศึกษา สำหรับการสถาปนาการฝึกหัดครูไทยนั้น ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี ซึ่งจะมีการจัดงานรำลึกถึงการสถาปนาฯ และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนการฝึกหัดครู และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 ที่ได้พระราชทานนาม "ราชภัฏ" ตราพระราชลัญจกร ซึ่งนำความปลื้มปีติยินดีและภาคภูมิใจสูงสุดสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นล้นพ้น ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ การแสดงลำตัดจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

102 Photos

100526 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 56)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 56)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100525 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2560

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา ผศ.ดร.ปัณณร์ภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100524

"พิธีไหว้ครูครุศาสตร์ 60 " วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.ปัณณร์ภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้แก่ศิษย์ โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 เข้าร่วมในพิธี ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

117 Photos

100523

"พิธีไหว้ครู 60 และมอบทุนการศึกษา" วันที่ 14 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 80 ปีวไลยอลงกรณ์ ทั้งนี้อธิการบดีได้ให้โอวาทช่วงหนึ่งว่า "อยากให้นักศึกษาขยันหมั่นเพียร และศึกษาหาความรู้ มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากครู อาจารย์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างชาญฉลาด และอยู่ในศิลธรรมอันดี นอกจากนั้นอยากให้นักศึกษามีความอ่อนน้อมถ่อมตน เอื้ออาทรต่อเพื่อนและญาติมิตร เป็นคนดีของสังคมต่อไป" กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จากผู้มีอุปการะคุณให้เกียรติมอบทุนให้กับนักศึกษาจำนวน 49 ทุน

48 Photos

100522

"จุดเทียนถวายอาลัยพ่อหลวง" วันที่ 13 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 335 วัน โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี, นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง, พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีการเปิดหอนิทัศน์ราชภัฏ ให้ประชาชนได้เข้าชม การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และภาคประชาชน การกล่าวปฏิญาณตน ยืนไว้อาลัย 89 วินาที และร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

62 Photos

100521 โครงการพัฒนานักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษา อบรมการเรียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดย นางสมฤดี คัชมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏฺิบัติการคอมพิวเตอร์ 6204 อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100520 การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 125 ปี สถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู

วันที่ 11 กันยายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 125 ปี สถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100519 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครู สพฐ. : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วันที่ 8 กันยายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ ห้องราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

49 Photos

100518 กีฬาน้องใหม่ ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด 2560

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัยเป็นประธานเปิดงานกีฬาน้องใหม่ ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด 2560 จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

35 Photos

100517 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ ยุคการศึกษา 4.0

วันที่ 1 กันยายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ ยุคการศึกษา 4.0 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

56 Photos

100516 โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57)

โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57) ภาคการศึกษา 1/2560 เรื่อง "ทักษะและเทคนิคการสอน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100515 ผศ.ดร.อุษา คงทอง ส่งมอบงานในหน้าที่ให้กับ ผศ.ดร.ปัณณร์ภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.อุษา คงทอง ส่งมอบงานในหน้าที่ให้กับ ผศ.ดร.ปัณณร์ภัส ถกลภักดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100514 ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2560

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100513 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100512 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

“การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์” วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100511 นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

10 Photos

100510 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคาร 80 ปีวไลยอลงกรณ์

170 Photos

100509 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัญอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัญอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : Digital Story Telling เพื่อพัฒนาการกระบวนการคิด ในโครงการอบรมวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ครั้งที่ 4 " วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว

22 Photos

100508 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรวิชาการบริหารการศึกษา)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรวิชาการบริหารการศึกษา)

8 Photos

100507 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

7 Photos

100506 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

9 Photos

100505 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

7 Photos

100504 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

7 Photos

100503 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ))

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ))

7 Photos

100502 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)

4 Photos

100501 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100500 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ))

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)) นำโดย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ประธานกรรมการ,ดร.ภัทราวดี มากมี กรรมการ, ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการและเลขานุการ,นางอารีย์ ทิพรส ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100499 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ )

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นำโดย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ประธานกรรมการ,ดร.ภัทราวดี มากมี กรรมการ, ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการและเลขานุการ,นางอารีย์ ทิพรส ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100498 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นำโดย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ,ดร.รินรดี พรวิริยะสกุล กรรมการ, รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการและเลขานุการ,นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100497 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (กิจกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร) (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) นำโดย ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ,อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ,ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการ,นางบุณยนุช เทียบแสนและนางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100496 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

85 Photos

100495 การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100494 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 Photos

100493 โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี 5 รหัส 56

"โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1" วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

7 Photos

100492 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตบางนา จ.สมุทรปราการ

44 Photos

100491 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ปี4 รหัส 57

"โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ปี4 รหัส 57" วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 4 เรื่องการพัฒนางานธุรการในชั้นเรีัยนเพื่อเตรียมพร้อม และเตรียมตัวในการฝึกวิชาชีพด้านความเป็นครู ฝึกสอน ในโรงเรียน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

10 Photos

100490 การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารรเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100489 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

“การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์” วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100488 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 4

"ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1/2560" วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) เพื่อเตรียมพร้อม และเตรียมตัวในการฝึกวิชาชีพด้านความเป็นครู ฝึกสอน ในโรงเรียน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

13 Photos

100487 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100486 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

“ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์” วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อุษา คงทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาคณะ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100485 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์และศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100484 โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาศักยภาอาจารย์ด้านประกันคุณภาพ :การทวนสอบ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาศักยภาอาจารย์ด้านประกันคุณภาพ :การทวนสอบ โดยมี ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร เป็นวิทยากรในการบรรยายและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์รายวิชาต่างๆ ในคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

33 Photos

100483 โครงการอบรมการพัฒนาระบบและกลไกการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการอบรมการพัฒนาระบบและกลไกการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะผู้ช่วยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100482 การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 5/2560

"คณบดีสัญจร ครั้งที่ 5/2560" วันที่ 5 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 5/2560 โดยมีคณบดีของทุกคณะ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ณ 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100481 ประชุมการจัดทำแผน (Business Plan) เพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผน (Business Plan) เพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีคณบดีและรองคณบดี เครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิตครูภาคกลางตอนบนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุบลบุศย์ อาคารศูนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100480 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 (ปี 5 รหัส 56)

100480 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 (ปี 5 รหัส 56) วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

5 Photos

100479 การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาคณะ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100478 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คณะครุสาสตร์ 2560

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คณะครุสาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

5 Photos

100477 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาคณะ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100476 อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)

อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro Teaching) วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค ห้อง 7305 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100475 โครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100474 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 “เจ้าฟ้าเกมส์” ประจำปี 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 “เจ้าฟ้าเกมส์” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมชมขบวนพาเหรด และเชียร์การแข่งขันกีฬาของนักศึกษา ไฮไลท์ของงานครั้งนี้ คือการแข่งขันกีฬาของอาจารย์ในคณะต่างๆ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100473 การอบรมการใช้สื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

วันที่ 29 มีนาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นำโดย ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น ได้จัดกิจกรรมการอบรมการใช้สื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.อุบล ทองปัญญา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแนวคิดในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก

16 Photos

100472 การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับคณะดำเนินงานจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ครูก่อนประจำการ) ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม 7202 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 3rd Batch of Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA Teacher Project) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAMEO Secretariat) โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อ.อรัญญา มุดและ และ อ.วิภาวดี แขวงเมฆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

10 Photos

100471 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100470 การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาคณะ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100469 โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อมและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุงกบินทร์ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อมและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุงกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว

34 Photos

100468 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศีกษา 2/2559 (รหัส 56)

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 56)ภาคการศีกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้อง ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100467 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

"ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาคณะ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100466 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4

"โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4" ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 22 ก.พ.2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

48 Photos

100465 นิทรรศการทางวิชาการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ "วไลยอลงกรณ์รวมใจรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ชั้นล่างอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos

100464 พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

"พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยงานเจ้าฟ้าจะกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกๆ ปี

13 Photos

100463 ยินดีต้อนรับตัวแทนจาก Pakuan University ประเทศอินโดนีเซีย

"ยินดีต้อนรับตัวแทนจาก Pakuan University ประเทศอินโดนีเซีย " วันที่ 6 กุมภาพันธ์ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จากประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย Welcome all the delegates from Pakuan University for visiting Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and Faculty of Education ณ รับรอง ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100462 โครงการปัจฉิมนิเทศ คุณธรรมสำหรับครู/ การสอบบรรจุ นักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 55) ภาคการศึกษาที่ 2/2559

"ปัจฉิมนิเทศ ครุศาสตร์" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ คุณธรรมสำหรับครู/ การสอบบรรจุ นักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมการปัจฉิมในครั้งนี้ ณ ห้อง ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

28 Photos

100461 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

"ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์" วันที่ 31 มกราคม 2560 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาคณะ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100460 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จประศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100459 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 25 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยอธิการบดี โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญูครูในดวงใจ และทำบุญคณะครุศาสตร์ 2560 มี่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบูชาคุณของพระอริยสงฆ์ เป็นศิริมงคลกับชีวิต และศิษย์เก่าได้มาให้ความรู้กับนักศึกษารุ่นน้อง ณ ลานวัฒนธรรมหน้าคณะครุศาสตร์ และหอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100458 การประชุมอาจารย์และบุคคลากร ภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และบุคคลากร ภาคเรียนที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100457 ต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ SEA Teacher Pre-Service Student Teacher Excange in Southeast Asia Welcome To Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Faculty of Education

"ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์" วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ SEA Teacher Pre-Service Student Teacher Excange in Southeast Asia Welcome To Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Faculty of Education ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

38 Photos

100456 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย อินโดนีเซีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย อินโดนีเซีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้อง สสร.904 อาคารสงเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100455 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4(รหัส 56) ภาคการศึกษา 2/2559

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เรื่อง "การเขียนแผนการสอน" โดย อาจารย์ บุญเลิศ ยิ้มแย้ม วันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100454 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาครูการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 55)ภาคการศึกษา 2/2559

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 55) เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้" โดย ผศ.ดร.ฌัฏฐปกรณ์ ปะพาน วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100453 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

"ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร " วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ โดยมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี อ่านราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้น ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย รองอธิการบดี เป็นผู้นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ร่วมถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 Photos

100452

"พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559" วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 และร่วมแปรอักษร "คนของพระราชา ๙ มรภ.วไลยอลงกรณ์" ซึ่งเป็นการร่วมแรง ร่วมใจกันของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

34 Photos

100451

"วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม "วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ซึ่งภายในงานได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะ และ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและลงนามแสดงความอาลัย ณ ชั้น 1 อาคาร 80 ปี

8 Photos

100450

"มรภ.วไลยอลงกรณ์ รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี ประธานในพิธีเป็นผู้นำร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และตั้งจิตอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 หลังจากเสร็จพิธี ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง โดยการทำความสะอาด 5 ส. กิจกรรมในครั้งนี้ ชาววไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

13 Photos

100449 แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษาโรงเรียนหินกองวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และส่ขาวิชาวิทยาศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นำโดยอ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์และ อ.กนกวรรณ ปานสุขสาร แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา ร.ร.หินกองวิทยา

4 Photos

100448 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100447 การเข้าร่วมการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้าร่วมการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

6 Photos

100446 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การปฎิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100445 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

48 Photos

100444 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสถานศึกษา 2 ( ปี5 รหัส 55)

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสถานศึกษา 2 ( ปี5 รหัส 55) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100443 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100442 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ณ ประกันคุณภาพ(6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100441 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ" วันที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

25 Photos

100439-3 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ( ปี 5 รหัส55 )

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100439-2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ปี 4 รหัส 56)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100439 โครงการวันไหว้ครู 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการวันไหว้ครู 2559 ณ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100438 งานเกษียณอายุราชการ 2559

งานเกษียณอายุราชการ 2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100437 งานกีฬา Freshy ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานกีฬา Freshy ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ โรงยิมฯ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

54 Photos

100436 การประชุมคณบดีสัญจรครั้งที่ 8/2559

การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 8/2559 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100434 การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษมาเก็บข้อมูลการบริหารจัดการเรียนการสอน วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100433 การตรวจประกันคุณภาพระดับระดับคณะ

การตรวจประกันคุณภาพระดับระดับคณะ โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการ 3. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการและเลขานุการ 4. อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100432 โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดสื่อนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน

โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดสื่อนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทางคณะครุศาตร์ โดย อาจารย์และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในงานวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับปฐมวัย ประถมต้นและประถมปลาย ในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนมากและทางคณะครุศาสตร์คงได้มีโอกาศจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในรูปแบบนี้อีกในครั้งต่อๆ ไป ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมของทางคณะครุศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรแก่ทางคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.30น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

21 Photos

100431 ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่าน และทางสาขาวิชาต่างๆ จัดซุ้มขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต โดยน้องๆ ของแต่ละสาขาวิชาร่วมกันบูมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

14 Photos

100430 ครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ 2559

"ครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ 2559" วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์ เปิดงานครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ตอนรับน้องใหม่ 2559 โดยมี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ของคณะให้การต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ณ ชั้น1 อาคาร 80 ปี

18 Photos

100429 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5(รหัส 55) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ผศ.พนิดา ชาตยาภารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5(รหัส 55) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี อ.ดร.แสน สมนึก เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน" ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100428 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.รินรดี พรวิริยะสกุล กรรมการ 3. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาววิราวรรณ สินแสง ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 Photos

100427 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยมี 1. ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ 2. อ.อัจจิมา แซ่เฮ่ง กรรมการ 3. อ.ปาริชาต ผดุงศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 4. นายกิตติภัค สุดสะกรี ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100426 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยมี 1. ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ 2. อ.อัจจิมา แซ่เฮ่ง กรรมการ 3. อ.ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100425 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี 1. รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.กรภัค จ๋ายประยูร กรรมการ 3. อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100424 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมี 1. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ 3. ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง สสร.602 อาคารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100423 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมี 1. อ.ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.รินรดี พรวิริยะสกุล กรรมการ 3. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการและเลขานุการ 4. นางสมฤดี คัชมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100422 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมี 1. ผศ.ดร.ณัฎฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ณ 7104 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100421 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.รินรดี พรวิริยะสกุล กรรมการ 3. อาจารย์ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 4. นางสมฤดี คัชมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100420 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล กรรมการ 3. อาจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 4. นางบุณยนุช เทียบแสน ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100419 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมี 1. อ.ดร.ภัทราวดี มากมี ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมกำร 3. อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ สสร.602 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100418 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา โดยมี 1. ผศ.ดร.ศศิธร วชิระปัญญาพงศ์ ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.วีรภัทร ภัทรกุล กรรมการ 3. อ.ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ กรรมการและเลขานุการ และ 4. น.ส.รสกมล โพธิ์ถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 15-407 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Photos

100417 โครงการสัมมนากลางภาค รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 56)

โครงการสัมมนากลางภาค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี อ.ดร.ประยูร บุญใช้ เป็นวิทยากรให้ความรู้นักศึกษาในการสัมนา วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100416 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการ 3. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการและเลขานุการ 4. อ.วัสส์พร จิโรจพันธ์ และ 5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100415 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559” รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-4 และ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100414 โครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาใหม่

โครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100413 โครงการอบรมความรู้ภาษาจีนให้แก่นักศึกษา

โครงการอบรมความรู้ภาษาจีนให้แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100412 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรณที่ 21 เพื่อให้อาจารย์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาทางวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการผลิตบัณฑิต และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 84 ท่าน ประกอบด้วย 9 หลักสูตร โดยมีท่าน รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์เป็นวิทยากร และมีอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ห้อง 1002 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100411 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กรณีศึกษา โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กรณีศึกษา โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

10 Photos

100410-1 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100410 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษา 1/2559

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษา 1/2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100409 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะครุศาสตร์ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100408 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100407 โครงการคูปองพัฒนาครู 2559

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดการอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

75 Photos

100406-2 การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย-อินโดนีเซีย และประเทศกลุ่มอาเซียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย-อินโดนีเซีย และประเทศกลุ่มอาเซียน ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100406 การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนยน 2559 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100405 โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครูในเรื่อง เทคนิคและทักษะการสอนสำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาและการทวนสอบเพื่อให้อาจารย์ได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100404 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100403 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100402 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 302 อาคารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100401 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100400 การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง

การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง แสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 (รหัส 57) วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30น. ณ ลานอเนกประสงค์ (ข้างอาคาร 7) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100339 โครงการ

โครงการ "นิทรรศการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1" วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100338 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100337 โครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100336 กิจกรรมในรายวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยและเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

นิทรรศการนวัตกรรมและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ณ ชั้น 5 หอประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100335 โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100334 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100333 โครงการคืนสู่เหย้า เรารัก ครุศาสตร์ VRU ครั้งที่ 2

โครงการคืนสู่เหย้า เรารัก ครุศาสตร์ VRU ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 - 23.00 น. ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100332 โครงการศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยร่วมใจครุศาสตร์ "เส้นทางสู่การเป็น ข้าราชการครู" วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100331 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยร่วมใจครุศาสตร์ "จิตตปัญญาศึกษา สู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน" วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7303 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100330 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 “เจ้าฟ้าเกมส์”

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 “เจ้าฟ้าเกมส์” วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

54 Photos

100329 โครงการปัจฉิมนักศึกษาครูปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 55) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผศ.พนิดา ชาตยาภา ได้เป็นประธานในการกล่างเปิดโครงการปัจฉิมนักศึกษาครูปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 55) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์

8 Photos

100328 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

66 Photos

100327 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและงานเจ้าฟ้า

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและงานเจ้าฟ้า "ครุวิชาการ" ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

46 Photos

100326 พิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทุกวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

48 Photos

100325 นิทรรศการ 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่วไลยอลงกรณ์

นิทรรศการ 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่วไลยอลงกรณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงานนิทรรศการ 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์ โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ เพือแสดงศักยภาพการเรียนการสอน ถือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้ ท่านอธิการบดีได้มอบรางวัลให้กับนักวิจัยที่ทำผลงานดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

12 Photos

100324 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ปี 5 รหัส 54)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100323 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 (ปี 4 รหัส 55)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รายวิชาฝึกปฏิบัติรายวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การบรรยายเรื่องการศึกษารายกรณี( Case Study) โดย ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์

14 Photos

100322 การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี ประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100321 โครงการผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย 2559

โครงการผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย 2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100320 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 54)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100319 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันกตัญญูครูในดวงใจ 2559

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันกตัญญูครูในดวงใจ 2559 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานเปิดงานนิทรรศการเจ้าฟ้ากับการศึกษาไทย ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

38 Photos

100317 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 มกราคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว โดยอธิการบดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรและเฝ้าถวายรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย

15 Photos

100318 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสร็จสมเด็จพระเทพ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสร็จสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว

25 Photos

100316 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 32

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 32 วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

6 Photos

100315 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช วันที่ 2 ธัญวาคม 2558 ณ มณฑลพิธี สนามหญ้าหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100314 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์.

12 Photos

100313 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสระน้ำหน้าเรือนเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100312 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี รหัส 55) รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี รหัส 55 ) รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100309 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี เรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2/2558

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 อาจารย์ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี เรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยมีวิทยากรมากด้วยประสปการณ์ มาให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณครู บรรยายโดยนายมานิต คณะโต ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

14 Photos

100308 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีพระมหานพดล ธมฺมานนฺโท และพระสฤษดิ์ อานนฺโท มาให้ความรู้ในครั้งนี้

20 Photos

100311 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 31

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 31 26-29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

14 Photos

100307 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 54 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 54 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100310 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 30

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 30 วันที่ 21-24 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

17 Photos

100306 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

100306 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100305 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วัน 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100304 โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 2558

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 2558 วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100303 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2558

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบดี ประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

45 Photos

100302 โครงการวันไหว้ครู 2558

โครงการวันไหว้ครู 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100301 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2557

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100300 โครงการฝึกอบรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการฝึกอบรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100299 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรัก ต้านยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ โรงยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

53 Photos

100298 โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100297 รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะครุศาสตร์ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์

5 Photos

100296 กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาทุกชั้นปี

กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100295 โครงการพิธีไหว้ครู นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 3

โครงการพิธีไหว้ครู นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100294 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2558

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100293 โครงการ

โครงการ "สุขภาพดีพิชิตโรคภัย" 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100292 ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100291 โครงการพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

โครงการพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100290 งานรับขวัญราชพฤกษช่อใหม่ สู่วไลยอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

งานรับขวัญราชพฤกษช่อใหม่ สู่วไลยอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอาคาร ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44 Photos

100289 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 Photos

100288 โครงการสัมมนากลางภาค รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

ผศ.พนิดา ชาตะยาภา กล่าวเปิดงานโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์

12 Photos

100287 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 29

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

57 Photos

100286 โครงการสัมมนากลางภาค รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(รหัส 54)

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100285 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่องการบริหารจัดการศึกษา การผลิตครู 5 ปี ระดับปริญาตรี ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

29 Photos

100284 โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู

โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

82 Photos

100283 ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2558

ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100282 การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

7 Photos

100281 โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100280 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 55) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 55) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100279 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ Coaching and Mentoring สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ Coaching and Mentoring สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100278 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา(ครูทหารชั้นประทวน) วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100277 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

91 Photos

100276 โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู "เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา : วิชาชีพครู" โดย ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

15 Photos

100275 โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู "ทักษะและเทคนิคการนิเทศนักศึกษาครู" และ "การพัฒนาคู่มือการนิเทศ คณะครุศาสตร์" โดย ดร.รณิดา เชยชุ่ม และ ดร.วรินทร โพนน้อย วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

20 Photos

100274 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 2558

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

33 Photos

100273 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์

15 Photos

100272 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2558

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2558 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2558 วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

25 Photos

100271 โครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100270 การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 4/2558

การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100269 การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา พร้อมทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ด้านการประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา

การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา พร้อมทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ด้านการประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100268 บรรยากาศการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

บรรยากาศการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100267-2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100267 โครงการ

โครงการ "การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ" วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100266 การติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริง

การติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริง รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรทางการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100265 โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ภาคกลาง

โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ภาคกลาง:การนำเสนอ ผลการสำรวจสภาวะการณ์การใช้ชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100264 โครงการเสวนาปัญหานักศึกษาครู ครั้งที่ 4

โครงการเสวนาปัญหานักศึกษาครู ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

100263 โครงการ

โครงการ "คืนสู่เหย้า เรารักครุศาสตร์" ปี 2558 วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

38 Photos

100262 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใย รวมใจครุศาสตร์

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยรวมใจครุศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301-7302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100261 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์ทหารม้าเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 9.00น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100260 การประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ผศ.ดร.อุษา คงทอง เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100259 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4+1 ระหว่ามหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวจงและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Professor ZUO BIN Dean College of International Cultural Exchange และ Asst. Prof. Dr. Usa Kongthong Dean of College of Faculty of Education ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในโครงการการเรียนการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4+1 ระหว่ามหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวจงและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100258 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ปี 4 รหัส 54) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100257 กิจกรรมเสวนาปัญหานักศึกษาครู (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเสวนาปัญหานักศึกษาครู (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100256 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 53) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

52 Photos

100255 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.พนิดา ชาตยาภา เป็นประธานในการเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่าง 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

60 Photos

100254 นิทรรศการสัปดาห์วิชาการ 2558 “การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่21”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ 2558 “การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่21” และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558.

22 Photos

100253 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 11 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

100251 พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

22 Photos

100250 นิทรรศการวิชาการปฏิรูปครูปฏิรูปประเทศ: ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและงานเจ้าฟ้า ในหัวข้อเรื่อง "ปฏิรูปครูปฏิรูปประเทศ ประวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน" ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

100249 กิจกรรมสัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100248 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2558 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

48 Photos

100247 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 21 มกราคม 2558 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในพิธิเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์...ในโอกาศปีใหม่ 2558" ณ ลานวัฒธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

37 Photos

100246 บรรยาพิเศษ การประชุมสัมมนา เรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ประธานเปิดและบรรยาพิเศษ การประชุมสัมมนา เรื่อง "ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กล่าวรายงาน ในการนี้ได้ รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ บรรยายในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งผู้มีให้ความสนใจ เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

47 Photos

100245 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมนาเรื่อง

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมนาเรื่อง "ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ" ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100244 กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2

100244 กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100243 กิจกรรมสัมมนากลางภาคการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา 2/2557

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00น. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ประธานเปิดงานกิจกรรมสัมมนากลางภาคการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100242 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

36 Photos

100241 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ

36 Photos

100240 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง" 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

57 Photos

100239 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาฝึกประปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ภาคเรียน 2/2557)

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาฝึกประปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

35 Photos

100238 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (2/2557)

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ภาคเรียน 2/2557) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และ ห้อง 15-1303 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100237 โครงการจิตอาสาสำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการจิตอาสาสำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน " Edu Cleaning Day" วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ อาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

67 Photos

100236 โครงการ

โครงการ "เสวนาปัญหานักศึกษาครู" 2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100235 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

28 Photos

100234 การตรวจประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

การตรวจประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100233 โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 2557

โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ และรอบบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100232 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นศ.ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 "กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100231 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ปี 2557

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100230 การประชุมเตรียมความพร้อมตรวจหลักสูตรจากคุรุสภา ครั้งที่ 2

การประชุมเตรียมความพร้อมตรวจหลักสูตรจากคุรุสภา ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100229 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต อ.ดร.ศักดิ์ สวรรณฉาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต อ.ดร.ศักดิ์ สวรรณฉาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100228 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100227 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2557 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

9 Photos

100226 กิจกรรมผูกไทด์ ติดเข็ม นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมผูกไทด์ ติดเข็ม นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100225 โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100224 พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100223

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักษ์ต้านยาเสพติด" คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

40 Photos

100222 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557

7 Photos

100221 โครงการ

โครงการ"พัฒนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา" 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100220 การประชุมคณบดีสัญจร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ร่วมประชุมคณบดีสัญจร ซึ่งคณะ ครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีคณบดี ทั้ง 6 คณะและ 1 วิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100219 โครงการบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรม จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

โครงการบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรม จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 7301 - 7302 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100218 การรายงานตัวและปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

การรายงานตัวและปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 15-1303 ชั้น 13 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100217 โครงการ

โครงการ"สุขภาพดีพิชิตโรคภัย" 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos

100216 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฎิบัติวิชาชีพครู 1 รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จประศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos

100215 โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100214

"รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 2557" วันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

32 Photos

100213 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 25

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องนิโลตบล อาคารสมเด็จเข้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100212 พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100211 โครงการประชุมวิชาการครุศาสตร์ ครั้งที่ 4

โครงการประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการด้านการศึกษาสำหรับอาจารย์ นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100209 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ( นักศึกษาชั้นปีที่ 4 )ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

100208 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี

205 Photos

100207 โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100210 โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย (อัพย้อนหลัง)

โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย วันที่จัดอบรม 19 – 21 กรกฏาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

145 Photos

100206 งานนิทรรศการทักษะวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "งานนิทรรศการทักษะวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย" วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

56 Photos

100205 ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก xaysettha high schoolจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก xaysettha high school จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100204 โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ชั้นปีที่ 4)ประจำภาเรียนที่ 1/2557

โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ประจำภาเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

51 Photos

100203 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ (6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 Photos

100202 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมนิโลบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

100201 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

79 Photos

100200 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

32 Photos

100199 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 24

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

25 Photos

100198 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 23

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

25 Photos

100197 โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน

โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน วันที่ 26- 28 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนวไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

10 Photos

100196 โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100195 สัมนาเชิงปฏิบัติการ

สัมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูแนะแนว" วันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100194 การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะครุศาสตร์

การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะครุศาสตร์ วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100193 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2557

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2557 วันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

36 Photos

100192 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1/2557

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 6302 อาคารเรียน 6 คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100191 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 2/2556

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 2/2556 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100190 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน “

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน “ ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะภายในมหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100189 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ

โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เครื่องมือเพื่อพัฒนาให้คำปรึกษา กับเส้นทางสู่งานวิจัย" โดย อ.อารีย์ ลิลา และอ.ณัช อุษาคณารักษ์ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100188 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา "ก้าวสู่ครูมืออาชีพ" นักศึกษาชั้นปีที่ 5(หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

77 Photos

100187 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตร 5 ปี) วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 Photos

100186 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 นึกศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 นึกศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดย ผศ.นาฏยา สุวรรณทรัพย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100185 โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน

โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

117 Photos

100184 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 1

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

128 Photos

100183 พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ 15 กุมภาพันธ์ 2557

28 Photos

100182 นิทรรศการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นิทรรศการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

189 Photos

100181 โครงการวันประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ VRU QA DAY (ครั้งที่ 1)

โครงการวันประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ VRU QA DAY (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44 Photos

100180 นิทรรศการวิชาการ 2557

นิทรรศการวิชาการ 2557 "เปิดโลกสีเขียว" วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

187 Photos

100179 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมค่ายประสบการณ์การเรียนรู้)

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมค่ายประสบการณ์การเรียนรู้) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระอินทราชา จ.พระนครศรีอยุธยา

161 Photos

100178 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

83 Photos

100177 โครงการ

โครงการ "ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย" 2557 - กิจกรรมการเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100176 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100175 ประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2557

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบัวเผื่อน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100174 โครงการ

โครงการ "ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย" 2557 " - กิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ " วันที่ 29 มกราคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100173 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 "เจ้าฟ้าเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ณ ลานกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

870 Photos

100172 โครงการ

โครงการ "ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย" 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 7203 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

100171 ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน

เทศบาลตำบลพระอินทราชา อ.บางประอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

25 Photos

100170 โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 2

คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการออกไปศึกษาสังเกตในรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 มาใช้ในการฝึกทดลองสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100169 โครงการ

โครงการ "วันกตัญญูครูในดวงใจ 2557" วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 Photos

100168 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ในโอกาศปีใหม่ 2557" วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

79 Photos

100167 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

38 Photos

100166 อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝก ห้องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียน และห้องสมุดโรงเรียนในการนี้ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ และรศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย โรงเรียน ตชด.ทั้งสองแห่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องหญ้าแฝก การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดประจำโรงเรียน และเผยแพร่ระบบ eDLTV มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

155 Photos

100165 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) วันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 ณ ร.ร.ตชด.การบินไทย,ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม,ร.ร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ และโรงเรียนบ้านภูเงิน จังหวัดสระแก้ว, วันที่ 18-19 ธันวาคม 2556 และวันที่ 23-26 ธันวาคม 2556 ณ ร.ร.ตชด.การบินไทย,ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม จังหวัดสระแก้ว

111 Photos

100164 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 21

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

46 Photos

100163 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและดูแลบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแกประชาชนและสังคมต่อไป วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

35 Photos

100162 โครงการให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตะวันตกและอาเซียน: Christmas Party & ASEAN New Year 2014

สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตะวันตกและอาเซียน: Christmas Party & ASEAN New Year 2014 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

86 Photos

100161 การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์

การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ นายสายัณห์ สันทัด ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100160 เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา แสดงธรรมโดย พระครูปลัดธีรเดช ชุตินธะโร และพระมหาสมเกียรติ ปะภะสะโร วัดหนองม่วงจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ชั้นล่าง อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100159 โครงการ

โครงการ "พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาครู" วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100158 ประชุมเตรียมความพร้อมในงานรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมเตรียมความพร้อมในงานรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสร็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม

12 Photos

100157 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100156 ครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา -การเสวนา

ผู้เสวนา ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง,ดร.วิวัตน์ ศัลยกำธร,อาจารย์เจริญวิทย์ เสนหา,อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา - เสวนา "ถอดรหัสพระมหาชนก" วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100155 การประชุมคณบดีสัญจร

การประชุมคณบดีสัญจร วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 7202 (อาคารเรียน 7)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100154 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประกันคุณภาพ(6104) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100153 โครงการประหยัดพลังงาน

อาจารย์กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ กล่างเปิดงาน โครงการประหยัดพลังงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100152 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100151 กิจกรรมนักศึกษาพบคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมนักศึกษาพบคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

165 Photos

100150 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

54 Photos

100149 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100148 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

115 Photos

100147 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ประชุมความร่วมมือความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ เรื่องการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100146 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2556

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2556

53 Photos

100145 การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100144 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาครู การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2556 และสัมนาทางวิชาการเรื่อง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาครู การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2556 และสัมนาทางวิชาการเรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน" วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

83 Photos

100143 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาในชุดวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาในชุดวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

39 Photos

100142 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2556

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2556 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2556 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

46 Photos

100141 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2556

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2556 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2556 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

70 Photos

100140 โครงการครุศาสตร์สัมพันธ์

โครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ "กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอาจารย์เกษียณ" วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

261 Photos

100139 โครงการ

โครงการ "พัฒนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา" วันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 7203 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

130 Photos

100138 โครงการ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 2556

โครงการ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

149 Photos

100137 โครงการ

โครงการ "นักศึกษาครู...กตัญญูรู้คุณแม่" วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

163 Photos

100136 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

66 Photos

100135 โครงการอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

70 Photos

100134 โครงการ

โครงการ "เสวนาปัญหานักศึกษาครู" 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

45 Photos

100133 โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม

โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม "มรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ จังหวัดปทุมธานี" ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

39 Photos

100132 โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย 2556

โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100131 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100130 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา 2556 " ณ วัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

28 Photos

100129 โครงการ

100129 โครงการ "อบรมวิจัยในชั้นเรียน ด้านการศึกษาปฐมวัย" วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100128 พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556

พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

172 Photos

100127 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด" 2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

690 Photos

100126 โครงการวไลยอลงกรณ์ร่วมต้ายภัย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล

โครงการวไลยอลงกรณ์ร่วมต้ายภัย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็กพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

39 Photos

100125 โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

42 Photos

100124 โครงการผูกไทด์ ติดเข็ม นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการผูกไทด์ ติดเข็ม นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100123 โครงการกิจกรรมวไลยอลงกรณ์ร่วมต้านภัยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล

100123 โครงการกิจกรรมวไลยอลงกรณ์ร่วมต้านภัยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 18-19 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

28 Photos

100122 กิจกรรมน้องใหม่ ปฏิญาณตนต่อหน้าเจ้าฟ้า

กิจกรรมน้องใหม่ ปฏิญาณตนต่อหน้าเจ้าฟ้า วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ

173 Photos

100121 กิจกรรมการประชุมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมการประชุมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 Photos

100120 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 1 ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 1 ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 Photos

100119 โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

311 Photos

100118 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ KMสำหรับคณะครุศาสตร์ เรื่อง การจัดการความรู้บนเครือข่าย LMS

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ KMสำหรับคณะครุศาสตร์ เรื่อง การจัดการความรู้บนเครือข่าย LMS ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6203 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100117 โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100116 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

36 Photos

100115 โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 เมษายน 2556

77 Photos

100114โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 5

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556

22 Photos

100113 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่18-20 มีนาคม 2556

33 Photos

100112 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 11 มีนาคม 2556

10 Photos

100111 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2556

26 Photos

100110 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

69 Photos

100109 โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-15.30น. ณ ชั้น 5 ห้องราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

106 Photos

100108 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

32 Photos

100107 พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2556

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ

50 Photos

100106 เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 2556

เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานวัฒธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100105 โครงการเชิงปฏิบัติการมหกรรมฟื้นฟูมหาวิทยาลัยสีเขียว

โครงการเชิงปฏิบัติการมหกรรมฟื้นฟูมหาวิทยาลัยสีเขียว ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556

42 Photos

100104 โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาครู” ปีการศึกษา 2556

โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาครู” วัน ที่ 30 มกราคม 2556 ณ ลานวัฒธรรม คณะครุศาสตร์

6 Photos

100103 โครงการ “พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาครู”

โครงการ “พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาครู” วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100102 โครงการ “ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย”

โครงการ “ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย” วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี

ภาพน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2554

ภาพแห่งความทรงจำ น้ำท่วม พ.ศ. 2554 (ไฟล์ต้นฉบับสูญหาย จึงลำดับเหตุการณ์ตามวันและเวลาไม่ได้)

526 Photos

100101 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 "เจ้าฟ้าเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกณณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

149 Photos

100100 โครงการ

โครงการ "วันกตัญญูครูในดวงใจ" วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100099 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาศปีใหม่ 2556" ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100098 โครงการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พ่อหลวงของปวงไทย <br>5 ธ.ค. 2555

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “พ่อหลวงของปวงไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชาในวาระวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ให้นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100097 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 2555

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง 2555" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์

23 Photos

100096 ประชุมอาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 2/2555

ประชุมอาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 2/2555 เวลา 11.00น.-13.00น. ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100095 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

101 Photos

100094 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ ที่18-20 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 นักศึกษาคณะครุศาสตร์

15 Photos

100093 โครงการ

โครงการ"นักศึกษาครู....กตัญญูรู้คุณแม่" วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100092 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา" 2555 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ วัดธรรมนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 Photos

100091 โครงการสัมนาวิชาการ

โครงการสัมนาวิชาการ "มาตรฐานการศึกษาบัณฑิตครุศาสตร์ VRU สู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

37 Photos

100090 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด" วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

49 Photos

100089 พิธีไหว้ครูประจำปี 2555

พิธีไหว้ครูประจำปี 2555 วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100088 โครงการผูกไทด์ติดเข็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

โครงการผูกไทด์ติดเข็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

8 Photos

100087 โครงการค่ายปฐมนิเทศ

โครงการค่ายปฐมนิเทศ "บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2555 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100086 โครงการ ครุศาสตร์สัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โครงการ ครุศาสตร์สัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100085 โครงการ

โครงการ "แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง" 18-25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต

1 Photos

100084โครงการ

โครงการ "จิตอาสาฟื้นฟูวัด หลังน้ำลด" วันที่ 20 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดพระงาม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

33 Photos

100083โครงการ

โครงการ "หอบรักมาห่มน้อง" วันที่ 20 มกราคม -19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดบางเพลิง อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

100082โครงการ

โครงการ "จิตอาสาพัฒนาชุมชน" วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนวัดคลองโมง จังหวัดสุพรรณบุรี

55 Photos

100081โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วันที่ 31 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชลประทานอนุเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา

54 Photos

100080โครงการ

โครงการ"จิตอาสาพี่สู่น้อง" ณโรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วัดที่ 20 มกราคม -29 กุมภาพันธ์ 2555

46 Photos

100079โครงการจัดแสดงนิทรรศการวิชาชีพในทศวรรษหน้า ปี2555

โครงการจัดแสดงนิทรรศการวิชาชีพในทศวรรษหน้า ปี2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี

28 Photos

100078ครุศาสตร์วิชาการ

ครุศาสตร์วิชาการ "วิชาชีพครูในทศวรรษหน้า" วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

135 Photos

100077ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 2/2554

ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 2/2554 วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 7203 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100076โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญู...ครูในดวงใจ" 2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100075โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2555" วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ลานอเนกปสงค์ คณะครุศาส มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100074Big Cleaning Day วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2554

Big Cleaning Day วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2554

96 Photos

100073ประมวล ภาพน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2554

ประมวล ภาพน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2554

454 Photos

100072โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย วันที่ 26-28 สิงหาคม 2554

15 Photos

100071โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 เจ้าฟ้าเกมส์

โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 เจ้าฟ้าเกมส์ วันที่ 26 สิงหาคม 2554

100 Photos

100070โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2554

37 Photos

100069โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2554

55 Photos

100068โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 สิงหาคม 2554

35 Photos

100067โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย วันที่ 24-26 สิงหาคม 2554

25 Photos

100066โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ต้น

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ต้น วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554

25 Photos

100064 โครงการ นักศึกษาครู กตัญญูรู้คุณแม่ 2554

โครงการ นักศึกษาครู กตัญญูรู้คุณแม่ 2554 วันที่ 10 สิงหาคม 2554

15 Photos