เรียนเชิญศิษย์เก่าครุศาสตร์บัณฑิตทุกรุ่นทุกวิชา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

เรียนเชิญศิษย์เก่าครุศาสตร์บัณฑิตทุกรุ่นทุกวิชา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะฯ ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป

ข้อตอนการกรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า
วิธีเข้ากรอกข้อมูล