คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

  โครงการประกวด การนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
  ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับเครือข่ายสาขาวิชา โดยการกำหนดให้มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันในทุกปีการศึกษา ตามบันทึกความร่วมมือของคณะครุศาสตร์ เมื่อวันในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยในปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ให้ทุกสาขาจัดส่งกิจกรรมโครงการของนักศึกษาที่มีการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้อย่างเป็นระบบเข้าร่วมประกวดระดับสาขา ของคณะครุศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

   -นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกสาขา ทุกระดับ
   เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
   1. เป็นหัวข้อ/กระบวนการที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา โดยเป็นกิจกรรม การพัฒนานักศึกษาทั้ง 5 ด้าน

    ได้แก่ 1)กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
    2)กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
    3)กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
    4)กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
    5)กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
   2. จัดส่งรายระเอียดตามรูปแบบการนำเสนอโครงการ และรูปแบบการสรุปโครงการตามหลัก PDCA ตามแบบฟอร์มที่แนบ
   3. เป็นผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกสาขา ทุกระดับ
   4. เป็นผลงานที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2556
   5. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลประกวดเช่นนี้มาก่อน
   6. มีอาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ
   7. การจัดส่งประกวด ให้ส่งในนามสาขา สาขาละ 2 โครงการ
   8. ส่งผลงานเข้าประกวดที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

  กำหนดการเข้าประกวด

   => 2 – 17 ม.ค. 2557 ส่งผลงาน
   => 20 ม.ค. 2557 นักศึกษานำเสนอ และคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

  หลักเกณฑ์การตัดสิน

   1. รูปแบบการนำเสนอชัดเจน น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
   2. ระยะเวลา โครงการละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที)
   3. ประเด็นในการนำเสนอ ชื่อโครงการ, คณะผู้จัดทำโครงการ, ความเป็นมา, วัตถุประสงค์ ,เป้าหมาย ,ผลการดำเนินโครงการ และแนวทางการพัฒนา รายละเอียดแสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้

  Download เอกสาร