100210 โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

100210 โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย


โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
วันที่จัดอบรม 19 – 21 กรกฏาคม 2557
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี


ภาพกิจกรรมใบสมัครค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย