iAdvice Build Your Business Not Just a Website...

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
อาจารย์คณะครุศาสตร์

หนึ่งในคณะวิจัย ที่ได้รับรางวัล “ข้อเสนอโครงการดีเยี่ยมที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ”
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการปลูกเมล่อนสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างสร้างสรรค์พื้นที่
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ
หลักสูตรภาษาจีนที่ได้รับรางวัลที่ 1
โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice
ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม,อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์,อ.จิตเจริญ ศรขวัญ และอ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์