รางวัลที่ได้รับ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รางวัลที่ได้รับ

บุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พนิดา ชาตยาภา
ที่ได้รับรางวัล
บุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม,อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์,อ.จิตเจริญ ศรขวัญ และอ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์