จำนวนนักศึกษา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
หลักสูตรวิชา ปี 1 รหัส 59 ปี 2 รหัส 58 ปี 3 รหัส 57 ปี 4 รหัส 56 ปี 5 รหัส 55
คณิตศาสตร์
61
53
53
97
108
วิทยาศาสตร์
173
ภาษาอังกฤษ
54
50
52
115
119
การศึกษาปฐมวัย
54
45
53
81
87
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
60
45
49
68
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
33
34
37
72
ภาษาไทย
71
55
54
ภาษาจีน
20
20
15
คณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7
22
11
วิทยศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
10
23
8
รวมนักศึกษา
370
347
332
433
487
รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ทั้งหมด :: 1,969 คน