จำนวนนักศึกษา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิชา ปี 1 รหัส 61 ปี 2 รหัส 60 ปี 3 รหัส 59 ปี 4 รหัส 58 ปี 5 รหัส 57
คณิตศาสตร์
58
59
52
52
53
ภาษาอังกฤษ
58
48
48
48
50
การศึกษาปฐมวัย
59
55
43
41
58
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
60
59
46
43
52
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
39
54
25
33
33
ภาษาไทย
54
52
66
53
54
ภาษาจีน
19
26
20
18
15
คณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
5
16
7
21
11
วิทยศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7
20
8
23
8
รวมนักศึกษา
359
389
315
332
334
รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ทั้งหมด :: 1,729 คน      
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
165
รวมทั้งหมด
1,894 คน