จำนวนนักศึกษา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิชา ปี 1 รหัส 62 (คบ.4 ปี) ปี 2 รหัส 61 (คบ.5 ปี) ปี 3 รหัส 60 (คบ.5 ปี) ปี 4 รหัส 59 (คบ.5 ปี) ปี 5 รหัส 58 (คบ.5 ปี)
คณิตศาสตร์
65
55
46
51
52
ภาษาอังกฤษ
56
56
45
48
48
การศึกษาปฐมวัย
58
52
50
44
41
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
56
59
59
46
43
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
32
39
52
25
33
ภาษาไทย
63
54
52
66
53
ภาษาจีน
19
19
26
20
18
คณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
0
4
15
7
21
วิทยศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
0
7
20
8
23
การประถมศึกษา
59
0
0
0
0
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
15
0
0
0
0
รวมนักศึกษา
423
345
365
315
332
รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ทั้งหมด :: 1,780 คน      
ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
180
รวมทั้งหมด
1,960 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563