การแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

การแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

………………………………………

 • เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์

 •           ด้วยคณะครุศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จึงขอประกาศคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อพร้อมเข้าสู่วิชาชีพชั้นสูงที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

             1.เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
             2.มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
             3.มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนานวัตกรรม รู้เท่าทันสื่อ มีดุลยพินิจในการเลือกใช้และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
             4.มีทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
             5.ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นครู ขยันหมั่นเพียรในการประกอบ การงานอาชีพด้วยใจรัก ยึดมั่นประชาธิปไตย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
             6.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย
             7.เป็นผู้มีจิตอาสา ทุ่มเท อุทิศตน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

 • เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

 •           ด้วยคณะครุศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นครูที่พึงประสงค์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2559 จึงขอประกาศ เรื่อง เครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดังนี้

  1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย

  • เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาหญิง
  •           1.1 เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลมสีขาว เนื้อเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่บาง ถ้าบางต้องใส่เสื้อซับ ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อขนาดพอเหมาะและไม่จับเกล็ด ใหญ่กว่าตัว 1 – 2 เบอร์ ติดกระดุมโลหะมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 5 เม็ด กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็น สายเข็มขัด
             1.2 กระโปรง ผ้าเนื้อหนาพอสมควร ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า เรียบร้อย ห้ามใส่ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้
               1.2.1 นักศึกษาหญิงปี 1 กระโปรงจีบรอบตัว สีกรมท่าหรือสีดำ
               1.2.2 นักศึกษาหญิงปี 2-5 กระโปรงจีบรอบตัวสีกรมท่าหรือสีดำ หรือ กระโปรงมีขอบระดับเอว ทรงเอ ไม่รัดรูป ผ่าหลังแบบจีบซ้อน
             1.3 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบมหาวิทยาลัย
             1.4 รองเท้าหนังคัทชูหุ้มส้นสีดำ ส้นรองเท้าสูงไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่มีลวดลาย
             1.5 ทรงผม ทรงสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด ถ้าผมยาวให้รวบให้เรียบร้อย
             1.6 ตัดเล็บสั้นสะอาดและไม่ทาสี ไม่มีเครื่องประดับแฟชั่น (สร้อยคอ กิ๊บติดผม ต่างหู ฯลฯ)
             1.7 นักศึกษาฝึกสอน แต่งกายโดยใช้เครื่องแบบปกติ ติดป้ายชื่อ ที่อกด้านขวา

  • เครื่องแต่งกายชุดพิธีการสำหรับนักศึกษาหญิง
  •           1.1 แต่งกายโดยใช้เครื่องแบบปกติ ติดกระดุมเสื้อเม็ดบน
             1.2 กระโปรงสีกรมท่า มีขอบ ระดับเอว ทรงเอ ผ่าหลังแบบจีบซ้อน ไม่รัดรูป ผ่าหลัง แบบจีบซ้อน

  • เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาชาย
  •           1.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ ไม่มีลวดลาย ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าด้านซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
             1.2 สวมเนคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัย ปักเข็มตราเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
             1.3 กางเกงขายาวแบบสากล (มีหูสอดเข็มขัด) สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่รัดรูป
             1.4 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
             1.5 รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลวดลาย
             1.6 ทรงผมทรงสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ย้อมหรือโกรกสีผมสีฉูดฉาดหรือยาวเกินควร ไม่ไว้ หนวดเครา
             1.7 นักศึกษาฝึกสอน แต่งกายโดยใช้เครื่องแบบปกติ ติดป้ายชื่อ ที่อกด้านขวา

  • เครื่องแต่งกายชุดพิธีการสำหรับนักศึกษาชาย
  •           แต่งกายโดยใช้เครื่องแบบปกติสำหรับนักศึกษาชาย

  • เครื่องแต่งกายชุดกีฬา ชาย/หญิง
  • 1.1 เสื้อผ้ายืด สีคณะ(สีแดง) หรือสีของมหาวิทยาลัย
   1.2 กางเกงวอร์ม ผ้ายืด ขายาว สีดำ หรือสีกรมท่า
   1.3 สวมถุงเท้า ไม่มีลวดลาย สีสุภาพ
   1.4 รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ

  • การแต่งกายนอกเหนือไปจากข้อบังคับนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

  ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
  คณบดีคณะครุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *