ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยใช้ชื่อโครงการ “การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110ปี ” สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน
ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี