ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
(The 1st National and International Conference on Admininstration and Management)
เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร