ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป”

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ
ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ การบริหารจัดการครั้งที่ 10 เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป”
ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร