ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มีรายงานดังต่อไปนี้ ให้มาเบิกเงินค่าเล่าเรียน – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มีรายงานดังต่อไปนี้ ให้มาเบิกเงินค่าเล่าเรียน

นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มีรายงานดังต่อไปนี้ ให้มาเบิกเงินค่าเล่าเรียน รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น (ถ้านักศึกษาไม่มาติดต่อทางกองพัฒนานักศึกษาจะทำการคืนเงินกองทุนฯ)