ผู้บริหาร – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ผู้บริหารผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
 
 

คณบดีคณะครุศาสตร์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
     
   
  นางสาวสายพิน ทาทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 

 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.จิตตรี พละกุล ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ อ.มณฑา วิริยางกูร
อ.จิตตรี พละกุล
ประธานหลักสูตร
สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
ประธานหลักสูตร
สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.มณฑา วิริยางกูร
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.ชยพล ใจสูงเนิน อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อ.ยุภาพร นอกเมือง
ประธานหลักสูตร
สาขาภาษาจีน
อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตร
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.ดร.ศัสยมน สังเว อ.อรัญญา มุดและ
อ.ดร.ศัสยมน สังเว
ประธานหลักสูตร
สาขาประถมศึกษา
อ.อรัญญา มุดและ
ประธานหลักสูตร
สาขาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กลุ่มวิชาชีพครู

อ.รัญญา จิตต์อาจหาญ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
อ.รัญญา จิตต์อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา