ผู้บริหาร – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ผู้บริหาร


ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
 
 

รักษาราชการแทนคณบดี

 
     
อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผศ.พนิดา ชาตยาภา
อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ผศ.พนิดา ชาตยาภา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
     
   
  นางอารีย์ ทิพรส
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
     
     


ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต


     
อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก อ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล อ.ดร.ศักด์ สุวรรณฉาย
อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ.ดร.ศักด์ สุวรรณฉาย
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
     
อ.อรัญญา มุดและ อ.นิติกร อ่อนโยน อ.นิติกร อ่อนโยน
อ.อรัญญา มุดและ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.นิติกร อ่อนโยน
ประธานหลักสูตรสาขาเคมี-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
ประธานหลักสูตรสาขาชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.ชยพล ใจสูงเนิน อ.ยุภาพร นอกเมือง ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
อ.ชยพล ใจสูงเนิน
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
อ.ยุภาพร นอกเมือง
ประธานหลักสูตรสาขาภาษาจีน
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน


อ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
อ.ดร.ปิยวรรณ เลิศพานิช
หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา
อ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
หัวหน้ากลุ่มวิชาทดสอบและวิจัย
อ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อ.ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา