ผู้บริหาร – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ผู้บริหารผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
 
 

คณบดี

 
ผศ.พนิดา ชาตยาภา อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อ.นันทิยา รักตประจิต
ผศ.พนิดา ชาตยาภา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ
อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
อ.นันทิยา รักตประจิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
     
   
  นางสาวสายพิน ทาทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 

ผู้ช่วยคณบดี

 
อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
อ.ชยพล ใจสูงเนิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อ.ตะวัน ไชยวรรณ
อ.ตะวัน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
อ.อรัญญา มุดและ
อ.อรัญญา มุดและ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ.ดร.วราภรณ์ วราธิพร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.จิตตรี พละกุล ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ อ.มณฑา วิริยางกูร
อ.จิตตรี พละกุล
ประธานหลักสูตร
สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
ประธานหลักสูตร
สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.มณฑา วิริยางกูร
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.ชยพล ใจสูงเนิน อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อ.ยุภาพร นอกเมือง
ประธานหลักสูตร
สาขาภาษาจีน
อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตร
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ อ.อรัญญา มุดและ
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
ประธานหลักสูตร
สาขาประถมศึกษา
อ.อรัญญา มุดและ
ประธานหลักสูตร
สาขาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กลุ่มวิชาชีพครู

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ขุนทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา
อ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา