ผู้บริหาร – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ผู้บริหารผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
 
 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

 
ผศ.พนิดา ชาตยาภา อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผศ.นันทิยา รักตประจิต
รศ.พนิดา ชาตยาภา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ
อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ผศ.นันทิยา รักตประจิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
     
   
  นางสาวสายพิน ทาทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 

ผู้ช่วยคณบดี

 
อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ
อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อ.ตะวัน ไชยวรรณ
อ.ตะวัน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
อ.อรัญญา มุดและ
อ.อรัญญา มุดและ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานบริการวิชาการ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.จิตตรี พละกุล ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ อ.มณฑา วิริยางกูร
อ.จิตตรี พละกุล
ประธานหลักสูตร
สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
ประธานหลักสูตร
สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.มณฑา วิริยางกูร
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.ชยพล ใจสูงเนิน อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อ.ยุภาพร นอกเมือง
ประธานหลักสูตร
สาขาภาษาจีน
อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตร
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ อ.อรัญญา มุดและ
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
ประธานหลักสูตร
สาขาประถมศึกษา
อ.อรัญญา มุดและ
ประธานหลักสูตร
สาขาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กลุ่มวิชาชีพครู

อ.รัญญา จิตต์อาจหาญ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
อ.รัญญา จิตต์อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา