ผู้บริหาร – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ผู้บริหารผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
 
 

คณบดี

 
ผศ.พนิดา ชาตยาภา อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ อ.นันทิยา รักตประจิต
ผศ.พนิดา ชาตยาภา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ
อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
อ.นันทิยา รักตประจิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
     
   
  นางสาวสายพิน ทาทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 

ผู้ช่วยคณบดี

 
อ.ดร.สุภัชฌาน์
อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ชยพล ใจสูงเนิน
อ.ชยพล ใจสูงเนิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อ.ตะวัน ไชยวรรณ
อ.ตะวัน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
อ.อรัญญา มุดและ
อ.อรัญญา มุดและ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต อ.ดร.ศักด์ สุวรรณฉาย
อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ.ดร.วราภรณ์ วราธิพร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.นิติกร อ่อนโยน ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ประธานหลักสูตรสาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
ประธานหลักสูตรสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.ชยพล ใจสูงเนิน
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
อ.ชยพล ใจสูงเนิน อ.ยุภาพร นอกเมือง ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
อ.ยุภาพร นอกเมือง
ประธานหลักสูตรสาขาภาษาจีน
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ อ.อรัญญา มุดและ
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
ประธานหลักสูตรสาขาประถมศึกษา
อ.อรัญญา มุดและ
ประธานหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กลุ่มวิชาชีพครู

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
อ.ดร.ปิยวรรณ เลิศพานิช
หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา
อ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา