ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
(Thailand Research Expo 2015)”

ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน”


รายละเอียดการจัดงาน