ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2558 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2558


กด F5 เพื่อ refresh หน้าเว็บประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2558
————————————————-
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 เรียบร้อยแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยจึงประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2558 โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้ เข้าทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ดาวน์โหลดรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์