ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต


กด F5 เพื่อ refresh หน้าเว็บประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

————————————————-
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ได้ดำเนินการ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2558 และดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว
ปฐมนิเทศและชำระเงินค่าลงทะเบียน ตึก สสร. 804 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ดาวน์โหลดรายชื่อ


กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศกำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558