ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต 1/2558 (เพิ่มเติม) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต 1/2558 (เพิ่มเติม)


กด F5 เพื่อ refresh หน้าเว็บประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)

————————————————-
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ได้ดำเนินการ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2558 และดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว
ปฐมนิเทศและชำระเงินค่าลงทะเบียน ห้อง 7104 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ดาวน์โหลดรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)