ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
———————————-

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน ดังนี้
สังกัดคณะครุศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จานวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
– มีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุ และอุปกรณ์ทาความสะอาดได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความขยัน และความซื่อสัตย์ต่องานในหน้าที่