โครงการ ICT and Media Literacy for English Teachers – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

โครงการ ICT and Media Literacy for English Teachers

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“ICT and Media Literacy for English Teachers”
จัดอบรมระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ให้ผู้อบรมนำอุปกรณ์ notebook หรือ tablet หรือ smart phone มาในวันอบรม พร้อมสมัคร e-mail address มาล่วงหน้าด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-9715-6500 (อ.ปวีณัย บุญปก)ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
>>ดาวน์โหลดแบบตอบรับ<<>>ดาวน์โหลดกำหนดการ<<