โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพลักษณะบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษโดยเน้นกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพลักษณะบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษโดยเน้นกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพลักษณะบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษโดยเน้นกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
[embeddoc url=”http://edu.vru.ac.th/website/download/project/student/project-2558-11-23.pdf” height=”700px” viewer=”google”]