ขอเชิญร่วมอบรม ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขอเชิญร่วมอบรม ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย

โครงการพัฒนาครูปฐมวัยให้ทันเด็กยุคเจนอัลฟา “เด็กเจนอัลฟา : สอนอะไรและอย่างไร”

null

[embeddoc url=”http://edu.vru.ac.th/website/download/pr/2559-02-23-prech.pdf” height=”700px” viewer=”google”]