นิทรรศการนวัตกรรมและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

นิทรรศการนวัตกรรมและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

นิทรรศการนวัตกรรมและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
วันพุธ ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.
ณ ชั้น 5 หอประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดโดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
null