กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์)

[embeddoc url=”http://acad.vru.ac.th/pdf_news/1_59_educ.pdf” height=”800px” download=”all” viewer=”google” text=”ดาวน์โหลดเอกสาร”]