ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ
สถานที่สอบ และเวลาสอบ

>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ<<

รอบที่ 1
สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอบวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-10.30น.
ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์

รอบที่ 2
สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาการศึกษาปฐมวัย
สอบวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30-12.30น.
ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์

[embeddoc url=”http://edu.vru.ac.th/website/download/stden/detail.pdf” height=”700px” download=”all” viewer=”google”]
[embeddoc url=”http://edu.vru.ac.th/website/download/stden/detail.pdf” height=”700px” download=”all” viewer=”google”]