ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2559 รอบรับตรง วันที่สอบ 19 พฤษภาคม 2559 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2559 รอบรับตรง วันที่สอบ 19 พฤษภาคม 2559

>>ดูในเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิก<<

 
คณะครุศาสตร์ 
  – สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  – สาขาวิชาเคมี – วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  – สาขาวิชาชีววิทยา – วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  – สาขาวิชาภาษาจีน
  – สาขาวิชาภาษาไทย
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สำรอง
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 02-5290674-6 ต่อ 322, 323
แฟกซ์ 02-5293598

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)