ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ(แก้ไข) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ(แก้ไข)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ
ณ ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปินส์


[embeddoc url=”http://edu.vru.ac.th/main/wp-content/uploads/2016/05/1001018.pdf” height=”700px” download=”all” viewer=”google”]