การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559

นักศึกษาที่จะให้มหาวิทยาลัย
ออกใบรับรองผลการเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2559 ตามแบบฟอร์มของ สกอ. ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. รับแบบฟอร์ม มรว. 16.1 ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองหน้าเว็ป สกอ. ตามกลุ่มของหลักสูตร
ของตัวเอง 1 ฉบับ หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่าง(เอกสารสำหรับจัดทำหลักฐาน)
3. สำเนาใบทรานสคริป รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. กรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
5. นำเอกสารทั้งหมด ส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(นศ.รหัส 50 – 54 ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)


เอกสารสำหรับจัดทำหลักฐาน


[embeddoc url=”http://edu.vru.ac.th/main/wp-content/uploads/2016/07/local-teacher59.pdf” download=”all” height=”700px” viewer=”google” text=”เอกสารสำหรับจัดทำหลักฐาน”]


โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเอกสารโครงการ