แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มนักศึกษาที่มาขอรับหนังสือรับรองกับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มนักศึกษาที่มาขอรับหนังสือรับรองกับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559

แจ้งนักศึกษาที่มาขอรับหนังสือรับรองกับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559
ที่นักศึกษามายื่นคำร้องไว้
ตอนนี้คณะได้ดำเนินการเปลี่ยนแบบฟอร์ม จากหมายเลข 1 ให้เป็นหมายเลข 2 เรียบร้อยแล้วนะคะ
กำหนดการใบรับรอง ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 77 ให้มารับหนังสือรับรอง วันที่ 7 ก.ค. 59 ที่ฝ่ายทะเบียนค่ะ

[embeddoc url=”http://edu.vru.ac.th/main/wp-content/uploads/2016/07/form1to2No-1-77.pdf” download=”all” viewer=”google”]