รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ปรับปรุง ต.ค.58) (เพิ่มเติม 12 ตุลาคม 2558) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ปรับปรุง ต.ค.58) (เพิ่มเติม 12 ตุลาคม 2558)

รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ปรับปรุง ต.ค.58)
เพิ่มเติมสถาบัญที่ผ่านการรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา (12 ตุลาคม 2558)


รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5ปี)


null